2004:14 Utvärdering av elfisken i Nässjö kommun 2001-2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Av de fyra elfiskade lokalerna i Nässjö kommun är två, lokalen "Ovan järnväg" i Malmbäcksån samt lokalen "Storekvarn, stn 1" i Storkvarnsån bra uppväxtlokaler för laxartad fisk. Övriga lokaler är starkt påverkade av mänsklig aktivitet och har rensats och rätats. Uppströms dessa påverkade lokaler har även vandringshinder anlagts strax uppströms. Utöver detta bedöms fiskbestånden vara allvarligt påverkade av den mycket stränga vintern 2002/2003 samt de extrema vattenflöden som förekom i länets vattendrag sommaren 2003. Vintern 2002/2003 var mycket kall med låga vattenflöden i vattendragen. Detta förhållande medförde troligen en starkt ökad mortalitet hos fiskbestånden. Detta i kombination med den extrema nederbörd som drabbade länet i början av juli 2003 medförde att fisktätheten var låg säsongen 2003.

Resultatet från elfisket påverkades med största sannolikhet av dessa yttre klimatfaktorer, i två fall även av den nämnda mänskliga påverkan. Det måste dock noteras att resultatet på tre av fyra lokaler inte kan utesluta försurningspåverkan på vattendragen. De senaste bottenfaunaundersökningarna från berörda vattendrag visar i samtliga fall på ingen eller obetydlig försurningspåverkan. Kommentar:
Länkar till filer

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping