2004:13 Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun 2001-2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Säsongen 2002 elfiskades 12 lokaler och 2003 elfiskades 25 lokaler i Gislaveds kommun, samtliga inom Nissans avrinningsområde. Under både 2002 och 2003 var vattennivåerna höga i vattendragen, men säsongen 2003 kom helt att präglas av rådande väderförhållanden och den mycket kalla och torra vintern 2002/2003. Omfattande regnväder passerade Jönköpings län vid två tillfällen under sommaren 2003. Det första ovädret kom in över länet i början av juli och medförde mycket höga vattenflöden i de flesta vattendragen. Nästa oväder drabbade länet under senare delen av juli. Vattenstånden var till följd av dessa oväder över eller mycket över det normala under i stort sett hela sommaren. Fiskbestånden i vattendragen drabbades sannolikt hårt även av den mycket hårda vintern 2002/2003 med sträng kyla och mycket låga vattenflöden. Dessa extrema vädersituationer medförde troligen en ökad mortalitet hos fiskbestånden och därmed sänkta tätheter i elfiskena. Högvattnet gjorde dessutom sannolikt att i synnerhet årsungar sökte sig till mera lugnflytande partier av vattendragen.

Flertalet av lokalerna utgörs normalt av goda uppväxtbiotoper för öring. Ett mindre antal av de provfiskade lokalerna uppvisar dock spår efter omfattande mänsklig aktivitet. Rensade och eventuellt rätade sträckor förekommer liksom vandringshinder. I Radan (lokalerna Radaholm och Sandsebo kvarn), i Bolån, i Bäckåsabäcken samt i Österån vid Släthults kvarn och Isberga har rensningen varit kraftig. I Radan vid Radaholm, i Bäckåsabäcken och i Österån vid Släthults kvarn finns dessutom vandringshinder för fisken. Vid Sandsebo kvarn fanns tidigare ett definitivt vandringshinder, men en fiskväg har anlagts där som medger uppvandring av fisk till uppströms liggande delar av ån. Ingen återkolonisation tycks dock ha skett ännu. Även i Västerån, lokalerna Skogsfors och Lindefors, finns vandringshinder för öring. Jämfört med tidigare säsonger visar resultatet 2003 en tydligt minskande öringtäthet i de flesta vattendragen. I många vattendrag saknas dessutom årsungar av försurningskänsliga arter som öring, elritsa, mört eller kräfta helt. Ingen lokal bedöms ha ett optimalt fiskbestånd sommaren 2003 och som en följd av detta kan heller inte försurningspåverkan uteslutas i flertalet åtgärdsområden. Troligen är dock inte situationen så allvarlig. Den dramatiska minskningen av antalet öringar i vattendragen beror antagligen på den ovan beskrivna vädersituationen. En ökad mortalitet vintern 2002/2003 i kombination med höga vattenflöden under sommaren 2003 som gjort att fisken förflyttat sig till nya lokaler gör att täthetsberäkningarna blir mycket låga. Flertalet av de bottenfaunaundersökningar som gjorts visar dessutom på ingen eller obetydlig försurningspåverkan. Betydlig påverkan har endast konstaterats i Yxabäcken, Flankabäcken och Lillån. I Nissans huvudfåra samt i de okalkade mindre biflödena till Västerån, Skinnarebäcken, Möbäcken och Kilnabäcken, har ingen bottenfaunaundersökning utförts.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping