2004:12 Utvärdering av elfisken i Gnosjö kommun 2001-2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningsverksamheten bedöms ha varit framgångsrik till övervägande del, med några undantag, Trollsjöån, Havridaån, Källerydsån och Modalaån. I de två förstnämnda vattendragen fångades inga bra indikatorarter på försurning, utan bedömningen baseras på vattenkemiska- och bottenfaunaundersökningar. Fångstdata från de sistnämnda lokalerna indikerar att surstötar förekommer mer eller mindre frekvent. Bedömningen försvåras av ogynnsamma väderleksförhållanden år 2003 med en kall vinter och rikliga nederbördsmängder i juli med hög vattenföring till följd. I huvuddelen av lokalerna som elfiskades 2003 ses en nedgång i tätheterna av laxartad fisk. De få undantagen är Ekhultaån och Kvarnaboån, där tätheterna har ökat något eller ligger på en stabil nivå jämfört med medeltätheten. På lokalen i Ekhultaån kunde öringårsyngel noteras för första gången sedan återintroduktionen 1997. Även under fiskesäsongen 2002 i Valån var tätheterna lägre än genomsnittet. Vid tidpunkten för elfiskena rådde också hög vattenföring vilket troligen inverkat negativt på täthetsstatistiken. Ett undantag var Valån, Nedan vägen, där tätheterna var i paritet med tidigare år. Den mänskliga påverkan på vattendragen i anslutning till elfiskelokalerna synes vara liten. Genomgripande rensningsåtgärder bedöms dock ha ägt rum i Valån vid gamla kvarnen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping