2004:10 Metodtest för övervakning av Sphagnum dominerade våtmarker Natura 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2004:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport

EU:s art- och habitatdirektiv kräver att de naturtyper och arter som man inom EU har bestämt sig för att skydda ska ha en gynnsam bevarandestatus. Naturliga naturtyper anses åtnjuta "gynnsam bevarandestatus" när:

- utbredningsområde och förekomst inom utbredningsområdet är stabilt eller ökar, och
- de strukturer och funktioner som krävs för att upprätthålla långsiktigt bevarande av naturtypen finns och bedöms fortsätta att finnas inom överskådlig tid, och
- naturtypens typiska arter åtnjuter "gynnsam bevarandestatus"

Arter anses åtnjuta "gynnsam bevarandestatus" när:

- data om populationsdynamik indikerar att arten kommer att fortleva på lång sikt i sin naturliga livsmiljö, och
- artens naturliga utbredningsområde minskar inte och visar inte heller tecken på kommande minskning, och
- förekomsten av artens livsmiljö är och bedöms fortsätta vara tillräckligt stor för att upprätthålla livskraftiga populationer på lång sikt.

För att försäkra sig om att en naturtyp eller art hyser gynnsam bevarandestatus måste mål för när gynnsam bevarandestatus råder och metoder att följa upp det finnas. Sedan 2002 har Naturvårdsverket tillsammans med tre regionala länsstyrelsebaserade grupper arbetat med att ta fram och sammanställa sådana metoder och mål. Dessa har sedan för samtliga naturtyper i Sverige sammanställts i Naturvårdsverkets rapport "Uppföljning av Natura 2000 i Sverige". I föreliggande rapport har underlag tagits fram om tre våtmarkshabitat. Det förtjänar att påpekas att i Naturvårdsverkets slutliga förslag till uppföljning och mål inte helt överensstämmer med det som föreslås i denna rapport.

En betydande del av testerna som genomförts i detta arbete har genomförts i Jönköpings län, vilket också är koordinerande län i Mellangruppen, en av de tre regionala länsstyrelsebaserade grupperna. Övriga län i Mellangruppen är Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. Med anledning av testerna till stor del utförts och att koordineringsuppdraget legat på Länsstyrelsen i Jönköpings län trycks denna rapport i dess meddelandeserie.

Kontakt