2004:07 Bekämpningsmedel i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2004:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Bland kemikalier är det i huvudsak bekämpningsmedel som sprids aktivt i vår miljö idag. För att få en överblick av användning och spridning till länet har man sammanställt uppgifter om försålda kvantiteter bekämpningsmedel och markfördelning samt jämfört länet mot hela landet. Försäljningen av bekämpningsmedel är sektorsindelad (enligt kemikalieinspektionen), den indelningen används i hela rapporten.

Den sektor som använder mest bekämpningsmedel i Sverige är industrin, den står för närmare 75 % försålda kvantiteter. Därefter kommer jordbruket på 20 % och skogsbruket på 4,4 %. Fördelningen i Jönköpings län är ungefär densamma. Den industriella användningen är dock något högre, medan användningen i jordbruket är jämförelsevis låg på grund av att Jönköpings län har förhållandevis stor andel betesmark. Det används även betydande mängder bekämpningsmedel inom hushåll, järnväg samt frukt- och trädgårdsodlingar. Även bekämpningsmedelsanvändningen på golfbanor har kartlagts.

Industri: kreosot, kromtrioxid, arsenikpentoxid och kopparoxid
Järnväg: glyfosat, MCPA, bentazon, iprodion och esfenvalerat
Skogsbruk: permetrin/cypermetrin och dinatriumoktaborat tetrahydrat
Frukt- och trädgård: tolylfluanid och metamitron
Hushåll: Järn (II) sulfatheptahydrat och glyfosat
Golfbanor: bitertanol och iprodion

I rapporten föreslås en rad mätpunkter lämpliga att undersöka förekomsten av bekämpningsmedel i miljön. Utgångspunkten är att identifiera punkter som riskerar att ha höga halter och samtidigt ge allvarliga konsekvenser. På så sätt utgör dessa förslag också en enkel riskbedömning. Kommentar: Rapporten är skriven av Jenny Magnusson och Anna Hansson inom ramen för deras studier på Göteborgs universitet respektive Högskolan i Jönköping. Innehållet i rapporten ansvarar författarna själva för och innebär inte något ställningstagande från Länsstyrelsens sida.

Kontakt