2003:45 Kalkningar i Värnamo kommun 2000 - 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2003:45
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
110
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i tolv åtgärdsområden i Värnamo kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Kalkningarna i Värnamo kommun utvärderas vart tredje år. Denna utvärdering omfattar tidsperioden 2000-2002 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen, för perioden 1997-1999. I utvärderingen ingår också Storåns åtgärdsområde. Detta åtgärdsområde kalkas inte men är under påverkan av de omkringliggande åtgärdsområdena.

De genomförda kalkningsåtgärderna har resulterat i att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. Trots att rekommenderade insatser och strategier fullföljdes finns det mål som inte har uppnåtts eller som inte går att bedöma ännu. Under perioden 2000-2002 uppnåddes 63 % av målen, vilket kan jämföras med perioden 1997-1999 då 76% av målen uppnåddes. 12 % av målen går inte att bedöma, på grund av att de inte är undersökta ännu, att provtagningar ej fungerat som man hoppats eller att det har gått för kort tid efter en återintroduktion av flodkräfta. Antalet mål har minskat från 66 till 57 och en del mål har ändrats, vilket gör det svårt att jämföra måluppfyllelsen. I flera åtgärdsområden föreslås att kalkdoserna kan sänkas, eftersom höga alkalinitetsvärden har uppmätts.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping