2003:38 Bottenfauna i Jönköpings län 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2003:38
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
200
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 2002 utfört bottenfaunaundersökningar i kalkade vattendrag. Undersökningen har utförts enligt en standardiserad metod så kallad sparkprovtagning (SS-EN 27 828). Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Dessutom har påverkansgraden av näringsämnen/organiskt material och eventuell annan påverkan samt bottenfaunans naturvärden bedömts vid de olika lokalerna.

Sammanlagt har 40 lokaler undersökts. Av dessa ingår 36 stycken i olika kalkningsprojekt medan de resterande fyra är okalkade referenser. Av de kalkade lokalerna bedömdes 22 (60 %) som ej eller obetydligt påverkade av försurning. Tolv av de kalkade lokalerna bedömdes som betydligt påverkade och två bedömdes som starkt eller mycket starkt påverkade av försurning. Vad avser de okalkade referenslokalerna så bedömdes tre som ej eller obetydligt påverkade av försurning och en som starkt eller mycket starkt påverkad av försurning.

Ingen av de undersökta lokalerna bedömdes som betydligt påverkad av näringsämnen/organiskt material En lokal bedömdes dock vara på verkad av grävning (annan påverkan).

Av de undersökta lokalerna bedömdes två ha mycket höga naturvärden och fem ha höga naturvärden med avseende på bottenfaunan. Fyra rödlistade arter noterades i undersökningen.

På samtliga av de undersökta lokalerna har bottenfaunan undersökts tidigare. På tre av lokalerna har försurningssituationen förbättrats men på sex har den försämrats, i övrigt är bedömningarna oförändrade. Samtliga okalkade lokaler har en oförändrad försurningsstatus.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping