2003:35 Åtgärdsplan 2003-2007 - Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten

Om publikationen

Löpnummer:
2003:35
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram en regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten 2003-2007. Åtgärdsplanen har utformats enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Försurning är länets största miljöproblem. Trots att nedfallet av försurande svavel över länet har halverats sedan slutet på 80-talet överskrids fortfarande gränsen för vad marken tål i stora delar av Jönköpings län. Länets sjöar och vattendrag har drabbats hårt av försurning. Länets västra och sydvästra delar, Nissans och stora delar av Lagans avrinningsområde, är värst drabbade. Även delar av Emåns avrinningsområde i länets sydöstra del samt några av Vätterns västra tillflöden har drabbats hårt. Kalkning är en nödvändig del i åtgärderna för att uppnå de nationella miljömålen "Levande sjöar och vattendrag" och "Bara naturlig försurning" samt målet om god ekologisk status i EU:s ramdirektiv för vatten. Verksamheten omfattar såväl kalkningsåtgärder och effektuppföljning samt åtgärder för biologisk återställning.

Det övergripande långsiktiga målet för kalkningsverksamheten i Jönköpings län är: Att bevara och återskapa det naturliga växt- och djurlivet i ytvatten som påverkats av antropogen försurning. Detta för att återställa och bibehålla biologisk mångfald så att den liknar de biologiska samhällen som fanns före den antropogena försurningen samt för att säkerställa ett långsiktigt nyttjande. Varje målområde har definierade kemiska och biologiska kortsiktiga målsättningar. När de kortsiktiga målen är uppfyllda bedöms förutsättningar ha skapats för att också nå det långsiktiga målet.

I länet finns tre större områden som prioriteras mycket högt inom kalkningsverksamheten;
- Nissans huvudfåra från Ryd i Jönköpings kommun till länsgränsen mot Halland och dess tillflöden norr om södra Gussjön.
- Sjön Bolmen.
- Vätterns västra tillflöden i Habo kommun.

Det övergripande motivet för kalkning är de natur- och nyttjandevärden som hotas av försurningen. Med specifika motiv avses de höga natur- och nyttjandevärden som kalkningen avser att skydda och återskapa i respektive åtgärdsområde. Som specifika motiv räknas endast de högst värderade natur- och nyttjandevärdena.

Kalkning skall ske i de försurningsdrabbade sjöar och vattendrag där nyttan av kalkningen överstiger eventuella skador eller olägenheter som kalkningen kan medföra. Länets behov av kalkning är stora och länets åtgärdsområden för kalkning motsvarar idag cirka 60 % av länets yta. I Jönköpings län kalkas cirka 540 sjöar och 162 vattendragsträckor inordnade i 105 åtgärdsområden.

Vid den senaste yttäckande försurningsinventeringen i länet var 14 % av antalet sjöar försurade, vilket innebär att det återstår 4 % till det regionala miljömålet om högst 10 % försurade sjöar 2010. För att nå miljömålet krävs dels att nuvarande kalkningsverksamhet fortsätter och dels att ambitionsnivån i verksamheten höjs till att omfatta även samordnad kalkning av fastmark. I vissa områden i Jönköpings län kan markförsurningen ha gått så långt att en återhämtning på naturlig väg inte kan förväntas ens när den kritiska belastningsgränsen underskrids. Återhämtningen i marksystemet tar lång tid även om syrabelastningen minskar betydligt.

När det inte räcker att åtgärda vattenkemin genom kalkning för att utslagna arter och decimerade bestånd skall komma tillbaka blir det aktuellt med så kallad biologisk återställning. Exempel på biologisk återställning är; utrivning av vandringshinder för fisk, byggande av fiskvägar, biotoprestaurering och utsättning av utslagna arter som flodkräfta. Behovet av återställningsåtgärder är mycket stort i länet, i såväl kalkade som icke kalkade vatten. I första hand skall åtgärder som gynnar en naturlig återkolonisation av utslagna arter eller som syftar till att möjliggöra naturlig återhämtning hos svaga bestånd prioriteras.

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av kalkningens och den biologiska återställningens effekter. Under 2003 har effektuppföljningsprogrammet reviderats och anpassats till Naturvårdsverkets nya handbok "Kalkning av sjöar och vattendrag".

Kontakt