2003:24 Djur och växter i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2003:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport är en årsskrift från miljöövervakningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Årets tema är Djur och växter eftersom år 2003 är utsedd till Djurens och växternas år i länet.

Rapporten inleds med en artikel om miljömålsarbetet under 2003. Där beskrivs bakgrunden till miljömålsarbetet samt hur Länsstyrelsen arbetar med miljömålen. I år är det "Djurens och växternas år" och det utgår från miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Bara naturlig försurning.

I de avsnitt som följer därefter beskrivs ett urval av Länsstyrelsens arbete med djur och växter samt deras livsmiljöer. Inledningsvis finns en artikel om klimatet för året som gått, 2002. Klimatet är en viktig faktor vid tolkning av de data som samlas in vid miljöövervakningen. Därefter följer ett avsnitt om vad som menas med en rödlistad art och ett om vilka landskapssymboler vi ha i länet (vårt län som ju tillhör både Småland och Västergötland). Några artiklar beskriver Länsstyrelsens arbete med att inventera och/eller skydda speciella livsmiljöer. Det gäller Projekt östra Vätternbranterna, den pågående Ängs- och betesmarksinventeringen, inventeringen av länets rikkärr, arbetet med Natura 2000 områden samt det naturum som håller på att uppföras på Store Mosse Nationalpark. Några artiklar handlar om olika djur- eller växtgrupper, vad vi vet om dessa eller hur arbetet ska drivas framöver. Det gäller de stora rovdjuren, fladdermöss, fåglar, humlor, mollusker, växter samt mossor och lavar. Rapporten avslutas med ett avsnitt om kulturen i naturen.

Kontakt