2003:18 Utvärdering av elfisken i Värnamo kommun 2000-2002

Om publikationen

Löpnummer:
2003:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
SSN 1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

De elfiskade lokalerna i de undersökta vattendragen i Värnamo kommun uppvisar i allmänhet störda fiskbestånd. På ingen av lokalerna fångades öring säsongen 2002 och på fyra lokaler, Osån, Hordabäcken, Ramsjöbäcken och Tomtabäcken, fångades ingen fisk alls.

Bristen på, eller avsaknaden av fisk i samtliga vattendrag gör att kalkningens effekter är svårbedömda och negativ försurningspåverkan på fiskbestånden kan inte uteslutas i något fall. Den direkta orsaken till avsaknaden av fisk synes emellertid inte alltid bero på försurningspåverkan.

Flera lokaler, bortsett från lokalerna i Årån och Tomtabäcken, är kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet. Rensningsåtgärderna har varit långtgående och i ett par fall har troligen vattendraget rätats. Till detta kommer att i Tomtabäcken utgör den befintliga elfiskelokalen en dålig lek- och uppväxtlokal för öring. I samtliga vatten rådde även en för årstiden hög vattennivå som troligen starkt påverkade såväl fiskets utförande som lokalernas potential som uppväxtområde.

I tre vattendrag, Kvarnån, Ramsjöbäcken och Tomtabäcken, har bottenfaunaundersökningar genomförts säsongen 2001 som ytterligare kan belysa situationen. Undersökningarna i Kvarnån och Tomtabäcken påvisar ingen eller obetydlig försurningspåverkan medan bottenfaunan i Ramsjöbäcken indikerar betydlig försurningspåverkan.

Den allmänna bedömningen av fiskbestånden indikerar i flertalet fall att bestånden är påverkade eller kraftigt påverkade av någon störning. Undantaget är Kvarnån som utifrån de förutsättningar som finns på lokalen kan anses ha ett förväntat fiskbestånd. Flertalet av lokalerna i undersökningen har vid tidigare undersökningstillfällen uppvisat, mellan åren, starkt skiftande öringtätheter eller överhuvudtaget inga fångster av öring. Situationen i Årån är dock annorlunda med tidigare mycket höga tätheter av öringungar som efterhand sjunkit och säsongen 2002 fångades ingen öring på de undersökta lokalerna. Den mänskliga påverkan på Årån har varit omfattande, men elfiskelokalerna utgörs av relativt goda uppväxtbiotoper. Beståndet är uppenbarligen utsatt för någon störning, men orsaken till minskningen av öringtätheten kan inte med säkerhet härledas till någon särskild omgivningsfaktor.

Med den tillgängliga mängden information görs dock bedömningen att Årån jämte Ramsjöbäcken på grund av sviktande öringbestånd, är negativt påverkade av försurning medan det är svårt att uttala sig om övriga vattendrag. I Årån rekommenderas emellertid att ytterligare undersökningar, exempelvis elfisken, bottenfaunaundersökningar och vattenprovtagningar bör genomföras i syfte att belysa förhållandet ytterligare och ge möjlighet till åtgärder.

Kontakt