2003:16 Ramdirektivet för vatten och System Aqua

Om publikationen

Löpnummer:
2003:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

Hösten 2001 sökte och erhöll Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Länsstyrelserna i Östergötland och Västerbotten projektmedel från Naturvårdsverket.

Projektmedlen har främst använts till att ta fram en tids- och kostnadsuppskattning för hur mycket arbete som krävs för att göra en karakterisering och statusbedömning av vattendrag enligt Ramdirektivet för vatten (Artikel V, bilaga II och V) utifrån det verktyg som System Aqua utgör. En naturvärdesbedömning (statusklassning) av ett antal vattendrag i södra Sverige (Jönköpings, Västra Götalands och Östergötlands län) och i norra Sverige (Västerbottens län) har genomförts. Men även en jämförelse av den nya versionen av System Aqua (2001) och dess naturvärdesbedömning med Ramdirektivet för vatten och dess statusbegrepp har gjorts. Att påvisa skillnader och likheter mellan de båda systemen samt dessa användbarhet har delvis också ingått i uppdraget.

En rad frågor återstår dock när det gäller de båda systemens kompabilitet gentemot varandra. Dessa är både av mindre definitionskaraktär samt av större karaktär i form av rena bedömningar. En revision av System Aqua och de svenska bedömningsgrunderna har pågått parallellt med detta arbete.

Karakterisering
Både Ramdirektivet och System Aqua är uppbyggt i flera delar som i stort sett har motsvarigheter i respektive system.

Bedömning av ekologisk status & naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömningen av sjöar och vatten i System Aqua bygger på i stort sett på de kriterier som krävs i Ramdirektivet för vatten vad beträffar begreppet ekologisk status. I ramdirektivet för vatten tar man ställning till graden av mänsklig påverkan vid statusbedömningen. Mänsklig påverkan beskrivs med olika kvalitetsfaktorer (biologiska, hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska) och dess avvikelse från ett opåverkat förhållande (referensförhållande). I System Aqua väger naturligheten tungt, men även raritet och artrikedom tas upp som ingående parametrar i bedömningen av naturvärdet. En del ändringar och kompletteringar måste göras för att dessa system ska vara helt kompatibla.

Klassning enligt de båda systemen
Både Ramdirektivet för vatten och System Aqua har en klassindelning med 5 klasser när det gäller statusbedömning respektive naturvärdesbedömning (naturlighetsbedömning). Dessa kan, efter kompletteringar i System Aqua, vara fullt kompatibla.

Tids- och kostnadsuppskattningar
I detta projekt har fem vattendrag naturvärdesbedömt - kostnaderna har varierat i de olika vattendragen, dels beroende på vad det har funnits för data innan, dels på var de har legat (bl a långa avstånd i Västerbotten) samt skillnader såsom homogena långa biotoper som går snabbt att kartera eller heterogena korta biotoper vid biotopkarteringen som tar längre tid.

Metodiken för biotopkartering av sjöar och vattendrag ingår som en viktig del vid inhämtning av bakgrundsdata. En fullskalekartering är relativt kostsam och en revidering (förenkling) av denna metodik som enbart är anpassad till kraven i Ramdirektivet för vatten kan bli nödvändig. De övriga delarna (undersökningarna) som krävs för att kunna göra en naturvärdesbedömning av vattendrag finns ofta att tillgå från tidigare undersökningar i form av data från miljöövervakning eller kalkeffektuppföljning.

Om man förutsätter att det inte finns är några undersökningar utförda i ett vattendrag så är kostnaden cirka 45 000 kronor per mil att naturvärdesbedöma enligt System Aqua. Av dessa 45 000 kronor åtgår cirka 74 % till biotopkartering, 12 % till vattenkemi, 3 % till bottenfauna, 4 % till elfiske samt 4 % till specialinventeringar mm. Av den totala kostanden åtgår det cirka 3-5 % till sammanställningen. Det senare under förutsättning att all data är kvalitetssäkrad och enhetligt insamlad.

De framtida kostnaderna och arbetsinsatserna när det gäller arbetet med Ramdirektivet för vatten kommer att variera mycket mellan olika regioner. Nationellt sett är mängden bakgrundsdata för vattendrag mycket heterogen.

Övrigt arbete med Ramdirektivet för vatten
Under 2002-2003 pågår flera parallella arbeten med anknytning till artikel V (bilaga II och V) i Ramdirektivet för vatten. En revision av System Aqua och framtagande av en manual för det kommande arbetet med karakterisering och statusbedömning utförs våren 2003. Samtidigt genomförs en revidering av de nuvarande bedömningsgrunderna för bottenfauna, fisk, makrofyter, påväxtalger, växtplankton. Nya bedömningsgrunder för fysisk påverkan är dessutom under framtagande. Länsstyrelsen i Jönköping och Västerbotten fick i januari 2003 i uppdrag att ta fram en kostnad det kommande arbetet med artiklarna i Ramdirektivet för vatten. Kostnaderna togs först och främst fram på regional basis men även för de kommande distrikten för Södra Östersjön, Bottenhavet samt Bottenviken. Detta uppdrag redovisas för artikel V (bilaga II och V) i bilaga 3 och 4 i föreliggande rapport.

Kontakt