2003:14 Typområde på jordbruksmark. Draftingebäcken 2001 - Treårsrapport från den löpande miljöövervakningen av Draftingebäcken

Om publikationen

Löpnummer:
2003:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Sedan 1993 har Länsstyrelsen i Jönköpings län bedrivit undersökningar i Draftingebäcken som ligger på gränsen mellan Gislaveds och Värnamo kommuner. Mätprogrammet har varit ett delprogram inom den regionala miljöövervakningen i Jönköpings län och benämns "Typområde på jordbruksmark". Syftet med undersökningen är att kartlägga och kvantifiera utlakningen av växtnäringsämnen från jordbruksmark. Området domineras av ett djurintensivt konventionellt jordbruk.

I mätprogrammet ingår undersökning av vattenföring, vattenkemi samt inventering av fastigheter och aktuell odling i området. Provtagning har skett varannan vecka. I denna rapporten sammanställs resultat från de vattenkemiska undersökningarna under perioden 1998-2001, men resultatet relateras också till hela mätserien. Tidigare resultat har rapporterats i Länsstyrelsens meddelandeserie nummer 1997:19, 1998:16 och 1999:12.

Nederbörden under 98/99 till 00/01 var högre än under 95/96 till 97/98. Detta medförde i sin tur en högre vattenföring för åren 98/99 till 00/01. Transporten av växtnäringsämnena kväve och fosfor är därför högre för perioden under 98/99 till 00/01 än under 95/96 till 97/98. Flödesvägda medelvärden för fosfor tyder på en ökning av fosforhalterna i bäcken. Den flödesvägda medelhalten för kväve visar en sjunkande trend för de senaste tre åren.

Den totala årliga utlakningen från hela Draftingebäckens avrinningsområde uppgick under perioden juli 1998 till juni 2001 till i genomsnitt 25 kilogram kväve och 0,5 kilogram fosfor per hektar. 68 % av den totala kväveutlakningen utgörs av nitratkväve som lätt kan tas upp av växtligheten. Vad beträffar fosfor utgör partikulärt fosfor cirka 50 % av de totala förlusterna för perioden och 21 % utgörs av lättillgängligt fosfatfosfor.

Draftinge avrinningsområde är beläget söder om Bredaryd och sjön Draven i Gislaveds och Värnamo kommuner.

Kontakt