2003:12 Höglandsvatten Information - en sammanställning av genomförda projektaktiviteter

Om publikationen

Löpnummer:
2003:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Under åren 1999-2000 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län Projekt Höglandsvatten,
som innebar att en komplett naturvärdesbedömning, enligt det nationella
bedömningsverktyget System Aqua, genomfördes för samtliga större och medelstora
vattendrag på Höglandet. Projektet utmynnade i ett gediget underlagsmaterial i form av
rapporter och kartor som beskriver vattendragen och de naturvärden som finns där.
Projekt Höglandsvatten Information, är det fortsättningsprojekt som följde på
Höglandsvatten. Projektet genomfördes under 2001 och 2002 med ekonomiskt stöd från
EU´s strukturfond mål 2 Södra. Den statliga egeninsatsen har varit de medel som lagts ned på
kalkning i Mål 2 Södra –området i Jönköpings län under 2001 och 2002.

Denna rapport är en sammanfattning av samtliga delmoment som ingått i projektet, och
tillsammans med slutrapporten samt framtaget material och rapporter utgör den en fullständig avrapportering av projektet.

Syfte och mål med projekt Höglandsvatten
Projekt Höglandsvatten Information är ett informationsprojekt som har haft som huvudsyfte att skapa en gemensam plattform för information om vattenfrågor för samtliga samhällssektorer vars verksamhet på ett eller annat sätt påverkas av eller påverkar vattendragen. Målet har varit att tillgängliggöra och förklara det underlagsmaterial om våra vattendrag som tagits fram i projekt Höglandsvatten. Detta ska på sikt höja förståelsen för vattendragens funktion och värde i landskapet samt öka viljan till att värna om våra vattendrag.


Projektorganisation
Projekt Höglandsvatten Information har styrts av en styrgrupp bestående av personal på Länsstyrelsen, och ett antal arbetsgrupper har varit verksamma under projekttiden. Till projektet har en referensgrupp knutits dit representanter från kommuner, sektorsmyndigheter och flera intresseorganisationer inbjudits (Bilaga 16 ).

Arbetsgång

Informationsmaterialet
Föregångsprojektet ”Höglandsvatten” resulterade i tre rapporter med tillhörande
papperskartor. Rapporterna är omfattande och i vissa fall ganska svårgenomträngliga. Frågan
var hur vi skulle vi göra deras innehåll lättillgängligt och begripligt?
Vi utgick från målgrupperna och deras behov och kom fram till att vi skulle ta fram fem olika
slags informationsmaterial. Nedan beskrivs det framtagna materialet

Broschyr om Höglandets vattendrag
I denna broschyr skriver vi allmänt om vattendragens funktion i
landskapet. Vilka naturvärden de kan hysa och hur människan
har påverkat vattendragen genom tiderna. Den innehåller även
kortfattade presentationer av Emåns, Lagans och Motala ströms
vattensystem. Broschyren har även översatts till tyska (av Inga
Krämer) och engelska (av D & W Wordshop i Nässjö).
Text och bildhanering och layout gjordes av Jens Mattson,
utbildad informatör. Broschyrerna trycktes på Tabergs tryckeri.
Upplagan var 4000 ex.av den svenska och 2000 ex. vardera av
den tyska respektive engelska versionen.

Broschyr anpassad för skolan, s k ”skolfolder”
Innehållet i Höglandsvattenbroschyren ovan, gjordes sedan om
en aning för att bättre passa högstadielever och deras lärare.
Även denna produkt togs fram av Jens Matsson, och trycktes på
Tabergs tryckeri. Upplagan var 2000 ex

Kontakt