2003:04 Förslag till revision och system av Aqua

Om publikationen

Löpnummer:
2003:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport

Med anledning av införandet av ramdirektivet för vatten erhöll Länsstyrelsen i Jönköping 2002 ett uppdrag av Naturvårdsverket. Uppdraget har gått ut på att gå igenom det svenska verktyget för naturvärdesbedömning av sjöar och vattendrag (System Aqua) och jämföra detta med Ramdirektivet för vatten. Ett förslag till revidering av System Aqua presenteras i föreliggande rapport (Meddelande 2003:4). En rad frågor återstår dock. Dessa är både av mindre definitionskaraktär samt av större karaktär i form av rena bedömningar. En revision av de svenska bedömningsgrunderna har pågått parallellt med detta arbete. Metodiken för biotopkartering av sjöar och vattendrag ingår som en viktig del vid inhämtning av bakgrundsdata. En fullskalekartering är relativt kostsam och en revidering (förenkling) av denna metodik som enbart är anpassad till kraven i ramdirektivet för vatten kan bli nödvändig.

Karakterisering
Både Ramdirektivet och System Aqua är uppbyggt i flera delar som i stort sett motsvaras i respektive system.

Bedömning av ekologisk status & naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömningen av sjöar och vatten i System Aqua bygger på i stort sett på de kriterier som krävs i ramdirektivet för vatten vad beträffar begreppet ekologisk status. I ramdirektivet för vatten tar man ställning till graden av mänsklig påverkan vid statusbedömningen. Mänsklig påverkan beskrivs med olika kvalitetsfaktorer (biologiska, hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska) och dess avvikelse från ett opåverkat förhållande (referensförhållande). I System Aqua väger naturligheten tungt, men även raritet och artrikedom tas upp som ingående parametrar i bedömningen av naturvärdet. En del ändringar och kompletteringar måste göras för att dessa system ska vara helt kompatibla.

Klassning enligt de båda systemen
Både ramdirektivet för vatten och System Aqua har en klassindelning med 5 klasser när det gäller statusbedömning respektive naturvärdesbedömning (naturlighetsbedömning). Dessa kan, efter kompletteringar i System Aqua, vara fullt kompatibla.

Förslag till revision av System Aqua
Den nuvarande versionen av System Aqua fungerar mycket bra för att bedöma naturvärden i sjöar och vattendrag. En utveckling av systemet har pågått sedan 1995. Den sista versionen var klar 2001 (Naturvårdsverket rapport 5157). System Aqua har hittills testats på ca 250 mil vattendrag i Sverige, bl a i Projekt Höglandsvatten där totalt 120 mil vattendrag och drygt 50 sjöar att naturvärdesbedömts. Resultaten visar att det är ett allsidigt verktyg som inte bara ger en bred grund vid fysisk samhällsplanering, utan även med fördel kan användas vid nästa steg, dvs som instrument när åtgärder ska sättas in. Biotopkarteringen, som ligger till grund för mycket av bedömningarna i System Aqua, ger värdefull information som idag används i stor utsträckning vid åtgärdsarbete så som fiskevård och biologisk återställning, i både sjöar och vattendrag.
Med ovanstående som bakgrund föreslås därför att System Aqua i den kommande revisionen utökas med de krav som ramdirektivet för vatten kräver. Slutprodukten kommer att bli en och samma rapport, där den ursprungliga bedömningen enligt System Aqua utgör grunden. Utifrån de bedömningar som görs i System Aqua kommer både en karakterisering och en statusbedömning att kunna utföras. Vid den slutgiltiga värderingen kommer det att utifrån grunddata och bedömda kriterier bli nödvändigt att kunna göra två olika värderingar. En utifrån den idag befintliga System Aqua där medelvärdet och en samlad bedömning avgör det slutgiltiga naturvärdet och en utifrån kraven i ramdirektivet för vatten där det sämsta värdet för de bedömda kriterierna avgör.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping