2003:02 Projekt Höglandsvatten - Naturvärdesbedömning sjöar Emån

Om publikationen

Löpnummer:
2003:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Detta är en delrapportering i Projekt Höglandsvatten information, som innefattar en naturvärdesbedömning av 56 sjöar i Tranås, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Naturvärdesbedömningens syfte är att fungera som ett verktyg och kunskapsunderlag vid planering och arbete vid och i de berörda sjöarna och deras avrinningsområden.

Projekt Höglandsvatten information har utförts med ekonomiskt stöd från EU:s strukturfond för mål 2 Södra samt med hjälp av matchningsmedel från den regionala kalkningsverksamheten. Arbetet med naturvärdesbedömningen har pågått under hösten 2002. Arbetet har utförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Naturvärdesbedömningen bygger på det nationella bedömningssystemet System Aqua (Naturvårdsverket 2001). System Aqua innebär att en bedömning görs av sjöarnas naturlighet, förekomst av rariteter samt artrikedom. Vid värderingen väger naturligheten tyngst.

All grunddata finns lättillgänglig i en databas (MS Access). Utöver föreliggande arbete med naturvärdesbedömningen innefattar Projekt Höglandsvatten information en omfattande informationsinsats till markägare, skogsentreprenörer, skolor och andra intresserade. Informationsmaterial i form av foldrar, skyltar och rapporter har också framställts inom ramen för projektet.

Kontakt