2003.20 Utvärdering av elfisken i Eksjö kommun 2000-2002

Om publikationen

Löpnummer:
2003:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Flertalet av vattendragen i Eksjö kommun uppvisar goda förutsättningar för öringen. Kalkningsverksamheten bedöms ha varit framgångsrik i samtliga vatten, möjligen med undantag av Sågån där inga årsungar fångades säsongen 2002. Det råder dock viss tveksamhet om försurning är orsaken till detta då lokalens potential som uppväxtområde för årsungar av öring var mycket dålig vid undersökningstillfället.

Den mänskliga påverkan på vattendragen i anslutning till elfiskelokalerna synes vara relativt liten. I Nyemålaån och Lövsjöbäcken (lokal Vattenfallet) har omfattande rensningar gjorts. I Lövsjöbäcken har även anläggandet av fördämningar medfört att öringens vandringsmöjligheter beskurits. Lätt rensning tycks ha gjorts i Brusaån samt Silverån. I Brusaån har dessutom skogsavverkning gjorts ned till vattendraget. Flertalet vattendrag uppvisar en positiv utveckling trots dessa ingrepp och förutom den tidigare berörda Sågån minskar tätheten endast i bäcken från Lillahemsgöl, något som inte kan tillskrivas försurningspåverkan. I den övre delen av Lövsjöbäcken, där utsättningar av öring gjorts med syftet att återetablera öringbeståndet, fångades öring för första gången sedan utsättningarna inleddes 1995.

Kontakt