2002:48 Fåglar vid sjöar och vattendrag på höglandet

Om publikationen

Löpnummer:
2002:48
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

Höglandet som i det här sammanhanget definieras som Tranås, Aneby, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har en förhållandevis orörd natur som karaktäriseras av ett myller av sjöar, vattendrag och våtmarker. Alla dessa vattenmiljöer erbjuder goda livsbetingelser för en rad olika fågelarter. Flera av dessa arter är sällsynta eller hotade antingen ur regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. För att skydda dessa arter har vissa områden avsatts som t ex naturreservat, Natura 2000-områden och SPA-områden. Det sistnämnda avser områden som är speciellt skyddade inom EU och syftar specifikt till att skydda fågellivet (egentligen arter som är upptagna i EU:s fågeldirektiv, se nedan). Ett sådant område finns än så länge på höglandet och det är Hyllingen i Aneby kommun. Ett annat sätt att skydda hotade och sällsynta arter är att rödlista dem, vilket innebär att större hänsyn generellt tas till dessa arter. En rad fågelarter har även fått en särskild skyddsstatus genom att de listats i EU:s fågeldirektiv. Sverige har som land ansvar att se till att fågelarterna i fågeldirektivet har en gynnsam bevarandestatus idag och i framtiden.

För att se hur bestånden för de regionalt, nationellt och internationellt sällsynta eller hotade fågelarterna utvecklas övervakas fågellivet på höglandet på flera sätt. Detta sker framförallt genom de lokala fågelklubbarnas standardiserade rapportering och häckfågeltaxeringen. För att få en så god bild av situationen för olika fågelarter som möjligt är det mycket värdefullt att observationer av dessa arter rapporteras. Idag finns smidiga sätt att rapportera sina observationer. Dessa är den internetbaserade databasen ”Svalan”, lokala fågelklubbarna och Länsstyrelsen i Jönköping.

Merparten av de sällsynta och hotade vattenfåglar som häckar på höglandet presenteras i denna rapport. För varje art beskrivs bl a dess livsmiljö, skyddsstatus och förekomst på höglandet kortfattat. Bland de fågelarter som har ett viktigt fäste på höglandet ur ett nationellt eller internationellt perspektiv märks fiskgjuse och storlom. Andra vattenanknutna fågelarter på höglandet som kan förtjäna ett extra omnämnande är t ex dvärgbeckasin, trana, kungsfiskare och brun kärrhök.

Kontakt