2002:45 Var finns övergödningsproblemen i Jönköpings län?

Om publikationen

Löpnummer:
2002:45
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Ökad tillförsel av växtnäringsämnen medför ändrade förhållanden i ett vattendrag och sjöar. Övergödning, eller eutrofiering, leder till ökad produktion och större biomassa av växter och djur, ökade grumlighet och syrgasförbrukning samt förändringar i artsammansättningen. Föreliggande rapport behandlar näringstillståndet 1999-2001 i Jönköpings län. Dels redovisas halter av kväve, fosfor, växtplankton m.m., dels redovisas transporten av näringsämnen vid ett antal målpunkter. I miljömålsarbetet på länsstyrelsen i Jönköping är några av målen att transporterna av fosfor och kväve från länet via vattendragen ska minska fram till år 2010. Fosfortransporten ska minska kontinuerligt från 1991-1995 års nivå, medan kvävetransporten ska minska med 15% jämfört med 1991-1995 års nivå.
I Jönköpings län mäts näringshalten i sjöar och vattendrag på uppdrag av olika vattenvårdsintressenter. En sammanställning av data från de senaste tre åren, 1999-2001, har gjorts av näringstillståndet i länets sjöar och vattendrag. Data presenteras som treårsmedelvärden för att undvika att visa stora skillnader i näringsämneshalter som beror på klimatvariationer. Naturvårdsverkets indelning i olika tillståndsklasser har använts genomgående i rapporten (Naturvårdsverket 1999). I vissa fall har dock små ändringar gjorts, (se Metoder).


Kontakt