2002:44 Bottenfauna i femton sjöar i Jönköpings län 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2002:44
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under våren 2002 genomfört bottenfaunaundersökningar i 15 sjöar. Lokalerna är belägna i Motala ströms, Emåns och Lagans vattensystem. Undersökningarna genomfördes inom ramen för projekt Höglandsvatten Information. Ett projekt som bland annat omfattar riktade inventeringar för att återfinna vattenanknutna Natura 2000-arter, det vill säga arter som omfattas av Sveriges åtaganden för det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000.

Målsättningen med den aktuella undersökningen var att: • undersöka förekomsten av citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis. Arten är fridlyst och listad i Annex 2 och bilaga 4 i EU's Habitatdirektiv.

• ge information om övrig bottenfaun

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping