2002:38 Bottenfauna i Jönköpings län 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:38
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
205
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 2001 utfört en undersökning av bottenfaunan på 43 lokaler i rinnande vatten och i 11 sjöar. Lokalerna är belägna i Motala ström, Emåns, Lagans och Nissans vattensystem. Av de undersökta lokalerna ingår 47 stycken i olika kalkningsprojekt, medan övriga kan betraktas som okalkade. Den huvudsakliga målsättningen med undersökningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Även påverkansgranden av näringsämnen/organiskt material, eventuell annan påverkan, samt bottenfaunans naturvärden på de olika lokalerna har bedömts.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping