2002:36 Kalkningar i Vetlanda kommun 1999-2001 - måluppfyllelse och effekter

Om publikationen

Löpnummer:
2002:36
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

I Vetlanda kommun har kalkning skett sedan 1984. Idag bedrivs kalkning i elva åtgärdsområden i. Kalkningen sker med sjökalkning med båt och helikopter samt med tre doserare. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de höga naturvärden som finns i området och för att nå de nationella miljömålen "bara naturlig försurning" och "levande sjöar och vattendrag". Kalkning är också en åtgärd för att uppnå målet om "god ekologisk status" enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Kalkningarna i Vetlanda kommun utvärderas vart tredje år. Denna utvärdering omfattar perioden 1999-2001 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen, för perioden 1996-1998. De genomförda kalkningsåtgärderna har resulterat i att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. Det finns dock två delmål som inte har uppnåtts och två delmål som ännu inte går att bedöma. Under perioden 1999-2001 uppnåddes 94% av målen, vilket kan jämföras med perioden 1986-1988 då 91% av målen uppnåddes. Inom åtgärdsområdena har måluppfyllelsen ökat i tre åtgärdsområde, minskat i ett åtgärdsområde och är oförändrad, med 100% måluppfyllelse, i sju åtgärdsområden. Antalet bedömda mål har ökat från 54 till 57.

Nedfallet av försurande ämnen har minskat över kommunen vilket också syns i den vattenkemiska effektuppföljningen. Detta gör att det i alla åtgärdsområden utom ett föreslås att kalkdoserna skall sänkas. I några sjöar föreslås att kalkningen slutar. I Vetlanda kommun finns det flera sjöar med höga eller mycket höga kvicksilverhalter i fisk vilket också varit ett av motiven varför man en gång i tiden började kalka. I flera av sjöarna saknas det nyare värden på kvicksilverhalter i fisk varför ytterligare provtagning bör genomföras för att avgöra om kalkningen haft någon effekt på kvicksilverhalterna.

I rapporten redovisas, för varje åtgärdsområde, de biologiska och vattenkemiska delmål som har uppnåtts och de som inte har uppnåtts samt på förslag på förändringar och åtgärder.

Kontakt