2002:32 Kalkningar i Vaggeryds kommun 1999 - 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
136
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i nio åtgärdsområden i Vaggeryds kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Vart tredje år görs en utvärdering av utförda kalkningar i Vaggeryds kommun. Följande utvärdering omfattar perioden 1999-2001. De genomförda åtgärderna har resulterat i att de flesta åtgärdsområdena i kommunen har en god måluppfyllelse. Det finns dock delmål som ej har uppfyllts och andra som ännu inte går att bedöma.
Totalt för kommunen uppnåddes 67% av de bedömda målen för kalkningen under perioden 1999-2001, 26% var ej uppfyllda och 7% av målen har ej kunnat bedömas (tabell 1). Jämfört med den tidigare utvärderingsperioden (1996-1998) har andelen uppnådda mål ökat något, och andelen mål som inte har kunnat bedömas har minskat. Ej uppnådda mål har minskat något från 29% till 26% (Tabell 1 ).
För de flesta åtgärdsområden i Vaggeryds kommun har trots .allt effekten av kalkningen varit bra under perioden 1999-2001. Jämfört med perioden 1996-98 har andelen uppnådda mål ökat i två av områdena, och i fem områden är måluppfyllelsen oförändrad (Tabell 1 ). I åtgärdsområde 77 och 101 däremot har måluppfyllelsen minskat (Tabell 1 ).
Man bör beakta att totala antalet bedömda mål har minskat från 80 till 72, vilket gör att en direkt jämförelse av måluppfyllelsen kan verka missvisande. På kommande sidor redovisas, för varje åtgärdsområde, måluppfyllelsen för varje delmål för perioden 1999-2001, samt förslag till förändringar och åtgärder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping