2002:17 Provfiske i Ylen 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Fisken intar en central plats i sjöars ekosystem där den utgör de övre trofiska nivåerna i sjöns näringsväv. Fiskbestånden fungerar som indikatorer på hur tillståndet i sjön varit en längre tid och ger en mer rättvis bild än enstaka vattenprover som endast visar ett momentanvärde. Därför är det viktigt att bedöma fisksamhällenas status och eventuella förändringar, vilket i sin tur gör det möjligt att utvärdera sjöns allmänna tillstånd.

Nätprovfiske är en väl beprövad metodik för att undersöka fiskbestånd i sjöar. Genom att använda den standardiserade metodiken (Appelberg & Bergquist 1994) är det möjligt att jämföra resultatet med andra sjöar som fiskats med samma metodik. Det blir även möjligt att upptäcka förändringar i resultatet mellan olika år. Provfiske kompletteras under vissa omständigheter med noggrannare undersökningar av ett urval av de fångade individernas ålder. Åldern hos fisk bedöms vanligen genom att studera årsringar som liksom på träd bildas på fiskfjäll, öronstenar och gällock.

Denna rapport är en sammanställning av nätprovfisket i Ylen 2001 och innehåller en fullständig utvärdering av sjöns fiskbestånd. Provfisket genomfördes sommaren 2001 av personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Ylens fiskevårdsområdesförening (fvof). Under 2001 har även en enkätundersökning riktad till såväl kortköpande sportfiskare som fiskerättsägare kring sjön genomförts. Syftet med enkäten var att få en uppfattning om det totala uttaget av gös under 2001 som ett komplement till provfisket. Enkätundersökningen genomfördes av Ylens fvof. Den slutliga sammanställningen av provfisket, enkätundersökningen samt åtgärdsförslagen har utförts av konsulten Fredrik Nöbelin.

En av huvudfrågeställningarna inför nätprovfisket var om det går att se några effekter på fisksamhällets status till följd av det omfattande fisket som bedrivits i sjön de senaste åren. Detta gäller i synnerhet sjöns göspopulation som har varit föremål för ett omfattande yrkes-, sport- och fritidsfiske. De biologiska undersökning som genomförts under 2001 samt den ovan beskrivna enkätundersökningen ligger till grund för de rekommendationer och förslag på åtgärder som presenteras i föreliggande rapport. Syftet med åtgärdsförslagen är i första hand att uppnå ett balans mellan produktion av gös samt uttaget av fisk i Ylen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping