2002:11 Utvärdering av elfisken i Jönköpings kommun 1999-2001

Om publikationen

Löpnummer: 2002:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Stora delar av Nissans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område, i synnerhet de övre delarna som ligger i Jönköpings kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning i form av vattenprovtagning, bottenfaunainventering och elfisken genomförs årligen.

Denna rapport utvärderar i första hand elfiskena som är gjorda i ett antal vattendrag och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping