2002:09 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
146
Publikationstyp:
Rapport

Många sjöar och vattendrag i Jönköpings län är påverkade av försurning som framstår som det generellt största miljöhotet i länet. För att motverka effekterna av detta kalkas ett stort antal vatten i länet. Kalkningens främsta mål är att bibehålla eller återskapa förutsättningar för den av försurningen hotade biologiska mångfalden. För att den önskade effekten ska kunna uppnås är det viktigt att dimensioneringen och spridningen av kalken sker på så bra sätt som möjligt. Resultatet av kalkningsåtgärderna inom de olika vattensystemen följs därför upp med kontinuerliga undersökningar på vattenkemin och med biologiska provtagningar. Ett av sätten att kontrollera utfallet av kalkningsåtgärderna är att studera populationsförändringar i fiskbestånden. Fördelen med att studera fiskbestånden, jämfört t ex. med kemisk provtagning, är att man utläser den sammanlagda effekten mellan provtagningstillfällena, i stället för det momentana tillståndet. Ytterligare ett skäl att studera fisken är att de ingår i ett ekologiskt system och att man därför får en indikation på områdets totala biologiska miljö. Den enskilda fiskart som har störst betydelse vid dylika undersökningar är öringen. Förutom en tämligen hög känslighet för försurning uppträder öringen i nästan alla typer av vattenmiljöer och är den fiskart man med störst säkerhet kan kvantifiera.

De fyra senaste årens elfiskeundersökning, ingående i länsstyrelsens program för kalkningsuppföljning, har utförts av Aquaticus HB. Tidigare har elfisket mestadels utförts av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping. Metodiken vid undersökningarna har varit densamma och de flesta lokaler ingående i årets program har varit fiskade tidigare.

Elfiskekontrollen omfattade 93 lokaler. Av dessa undersöktes 4 stycken inom ramen för ”Projekt Höglandsvatten Information” och ingår inte i ordinarie uppföljningsprogram.

Undersökningen år 2001 utfördes tidsmässisigt som brukligt, det vill säga från mitten av juli till slutet av augusti. Väderförhållandena under perioden var mestadels goda och vattenståndet var lågt eller normalt för årstiden på de flesta platser. Nederbördsmängderna var störst i de norra delarna av länet, liksom förra året, vilket medförde att vattenmängderna var något högre än ”normalt” i vattendragsområde 67, Motala ström. Inga elfisken utfördes dock under sådana förhållanden att man kan misstänka att resultatet påverkades i någon högre utsträckningav för hög vattenföring.

Högvattenförhållanden, speciellt i större vattendrag, innebär att fångstbarheten minskar och man får en underskattning av fiskpopulationen. I de uppgifter som rapporteras till Fiskeriverkets- och Jönköpings läns elfiskeregister har därför beräkningsmetoder använts för att göra totalskattningar på respektive sträcka. Detta för att jämförelser med tidigare fisken ska bli så bra som möjligt. I denna rapport är dock bara de fångade fiskarna redovisade.

Kontakt