2001:49 Provfiske i Jönköpings län 1999

Om publikationen

Löpnummer:
2001:49
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en redovisning och utvärdering av resultatet från Länsstyrelsens provfisken i 14 sjöar inom Gislaved, Värnamo, Nässjö, Sävsjö och Tranemo kommuner 1999. Sammanställningen innefattar provfiskemetodik, resultatet från respektive sjö samt utvärdering och bedömningar. För att i viss mån underlätta för läsaren finns i bilaga 1 en redovisning över Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för fiskbeståndens tillstånd i Sveriges sjöar. Bilaga 2 visar en tabell över medelvärden av ”fångst per ansträngning” (en ansträngning = ett nät en natt) för respektive art, baserat på Sötvattenlaboratoriets provfiskedatabas. Huvuddelen av de provfiskade sjöarna är belägna i västra delen av Jönköpings län, inom Lagans och Nissans avrinningsområden. Samtliga sjöar ingår i länets kalkningsverksamhet varav flertalet av dem har uppvisat stor försurningspåverkan under 1980- och början av 1990-talet. Provfiske ingår som en del av effektuppföljningen inom ramen för kalkningsverksamheten och används till kontroll och uppföljning av fiskbeståndens status. En annan del inom ramen för kalkningsverksamheten är s.k. biologisk återställning vilket bl.a. innefattar återintroduktion av mört i sjöar där arten p.g.a. försurningen slagits ut. Vid provfisket 1999 användes standardiserat fiske. Då syftet är att göra kvantitativa jämförelser av fiskarternas förekomst mellan sjöar eller att upprätta s.k. tidsserier används det s.k. standardiserade provfisket. Sjöar som provfiskats med den standardiserade metoden är sådana som ej provfiskats tidigare eller som provfiskas mer sällan (vart 5: e eller 10: e år). För dessa sjöar har dessutom ett s.k. index framtagits, där jämförelser och avvikelser mellan andra likartade sjöar redovisas i tabellform. För dessa sjöar görs jämförelser för fångst per ansträngning från Sötvattenlaboratoriets databas.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping