2001:47 Provfiske i Jönköpings län 1998

Om publikationen

Löpnummer:
2001:47
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
133
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport är en redovisning och utvärdering av resultatet från Länsstyrelsens
provfisken i 18 sjöar inom Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Sävsjö kommuner 1998.
Sammanställningen innefattar provfiskemetodik, resultatet från respektive sjö samt
utvärdering och bedömningar. För att i viss mån underlätta för läsaren finns i bilaga 1 en
redovisning över Naturvårdsverkets bedömningsgrnnder för fiskbeståndens tillstånd i
Sveriges sjöar. I Bilaga 2 finns även en tabell över medelvärden av "fångst per ansträngning" (en ansträngning= ett nät en natt) för respektive art, baserat på Sötvattenlaboratoriets
provfiskedatabas.


Huvuddelen av de provfiskade sjöarna är belägna i sydvästra delen av Jönköpings län, inom Lagans och Nissans avrinningsområden. Samtliga sjöar ingår i länets kalkningsverksamhet, varav fle1ialet av dem har uppvisat stor försurningspåverkan under 1980-och böijan av
1990-talet. Provfiske ingår som en del av effektuppföljningen inom ramen för kalknings­
verksamheten och används till kontroll och uppföljning av fiskbeståndens status.
Vid provfisket 1998 användes framförallt en noggrannhetsnivå, nämligen standardiserat fiske. Syftet är att göra kvantitativa jämförelser av fiskarternas förekomst mellan sjöar eller att upprätta s.k. tidsserier och då används det s.k. standardiserade provfisket. Inventeringsfiske är en annan och enklare typ av provfiske som ger information om de dominerande fiskarternas förekomst samt ett grovt mått på arternas relativa abundans (tillgång). Behovet av noggrannhet är ej lika stor då man enbart vill kontrollera reproduktionsframgången hos mört och därför har inventeringsfiske använts i de sjöar där mört har återintroducerats och provfiske genomförs var tredje år. De jämförelser som görs i inventeringsfiskade sjöar är fångsten per anstTängning ( en ansträngning = 1 nät en natt) inom djupintervallet 0-3 m, totalt och per a1i. Detta eftersom inventeringsfiskade sjöar i första hand fiskats i detta djupintervall och sålunda är jämförbara med resultatet för samma djupintervall i sjöar där standardiserat
provfiske genomfö1is.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping