2001:44 Kräftprovfisken i Jönköpings län 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2001:44
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport

Under augusti-september 2001 kräftprovfiskades elva sjöar och vattendrag inom Jönköpings
län. Kräftprovfiskena genomfördes dels inom ramen för kalkeffektuppföljningen, dels som en
del av arbetet med biologisk återställning i länet samt dels som en förberedande studie inför
bildandet av skyddsområden för flodkräfta (se tabell 1 nedan). En sjö, Törsbosjön, kräftprovfiskades
som en del av länets miljöövervakning. Av de övriga undersökta vattnen ingick
Betarpsbäcken och Ekekullssjön i kalkeffektuppföljningen medan kräftbestånden i Kvarnån, Hökesjön, Moa Sågbäck, Kassasjön och Löbbosjön undersöktes som en del av arbetet med
biologisk återställning. I de tre förstnämnda studerades möjligheterna till återintroduktion av flodkräfta efter att arten slagits ut medan det i de sistnämnda vattnen skett utplantering och provfisket genomfördes för att kontrollera beståndsutvecklingen. Samtliga nämnda vatten var inför provfisket intressanta vid bildande av skyddsområden för flodkräfta, men tre sjöar provfiskades enbart för detta syfte, Norra Fyllen, Gärdessjön och Sänkesjön. Dessa tre sjöar samt Löbbosjön och Törsbosjön har aldrig provfiskats tidigare vilket innebar att säkra uppgifter om deras kräftbestånd saknades. Övriga sjöar provfiskades senast säsongen 1998
bortsett från Kvarnån som provfiskades även sommaren 2000.
Resultatet varierar kraftigt mellan olika vatten där flera helt saknade kräftbestånd, Norra
Fyllen, Sänkesjön, Betarpsbäcken och Kvarnån. Blandbestånd mellan flodkräfta och signalkräfta
återfanns i Hökesjön och Törsbosjön. Resterande vatten, Moa Sågbäck, Kassasjön,
Löbbosjön, Ekekullssjön och Gärdessjön befanns ha varierande tätheter av flodkräfta.
Flertalet av alla konstaterade kräftbestånd var svaga till måttliga med undantag av Gärdessjön
som har ett gott och reproducerande flodkräftbestånd.

Kontakt