2001:42 Bottenfauna i Jönköpings län 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:42
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
117
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Sjö- och Åbiologi AB
under hösten 2000 utfört en undersökning av bottenfaunan på 39 lokaler i rinnande
vatten. Lokalerna är belägna i Motala ströms, Emåns, Mörrumsåns, Lagans,
Nissans och Göta älvs vattensystem. Av de undersökta lokalerna ingår 34 stycken
i olika kalkningsprojekt, medan övriga kan betraktas som okalkade. Den huvudsakliga
målsättningen med undersökningen var att utifrån bottenfaunan bedöma
graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten
i länet. Även påverkans graden av näiingsämnen/organiskt material samt bottenfaunans naturvärden på de olika lokalerna har bedömts.

Av de kalkade lokalerna bedöms 21 stycken (62 % ) som ej eller obetydligt påverkade
av försurning (figur 1 och tabell 1). På elva av de kalkade lokalerna bedöms
bottenfaunan vara betydligt påverkad och på två lokaler starkt eller mycket starkt
påverkad av försurning. Bland de okalkade vattendragen bedöms ett som starkt
eller mycket starkt påverkat av försurning och övriga som ej eller obetydligt
påverkade av försurning.

Årets resultat är något sämre jämfört med undersökningarna i slutet av 1990-talet.
Jämfört med närmast föregående provtillfälle har försurningssituationen försämrats
på tio av de kalkade lokalerna och förbättrats på två (tabell 5). Bland de
okalkade lokalerna är försurningssituationen oförändrad.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping