2001:39 Myrfågelinventering - nu och då

Om publikationen

Löpnummer:
2001:39
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av myrfåglar har skett i stor skala i Sverige, främst under 1980-talet. När nu arbetet med det nationella miljömålet Myllrande våtmarker tar vid finns ett behov av att bedriva långsiktig miljöövervakning på myrar och återigen inventera fåglar eftersom dessa utgör en en bra djurgrupp att studera. Krav kommer också att ställas på övervakning och inventering av myrfåglar bl a inom Natura 2000. Inför en eventuell uppstart av miljöövervakning på myrar och myrfågelinventeringar i större skala har därför denna lägesrapport tagits fram bl a för att underlätta urvalet av myrar att inventera. Arbetet har skett genom litteraturstudie samt genom att ett upprop skickats ut. Referenser ges till alla kända myrfågelinventeringar som utförts i Sverige. Här ges också en del förslag på hur ett inventeringsprogram skulle kunna läggas upp.

Under myrfågelinventeringarnas glansdagar på främst 1980-talet, som kom av hotet om torvbrytning, inventerades ca 10-15% av arealen stor, öppen myr i Sverige (Arvidsson m fl 1992). Mellersta och södra Sverige blev relativt väl inventerat medan stora luckor fanns i norra Sverige. Inventering har därefter skett i Västerbotten medan Norrbotten ännu idag till stora delar är oinventerat. Därefter har få myrfågelinventeringar gjorts. Omdrev har dock skett bl a i Västernorrland och myrfågelinventeringar hålls igång på några håll genom ideellt intresse.

Ett nationellt nät av myrfågelinventeringar, för miljöövervakning av myrar, skulle förslagsvis kunna baseras på ett regionvis urval av dels stora, fågelrika och värdefulla myrar samt även mindre och mer fågelfattiga myrar. För urvalet är de äldre inventeringarna till god hjälp. I nätet bör även ingå de myrar som redan återinventerats och/eller där en tidsserie redan påbörjats. Nätet behöver sannolikt inte vara speciellt tätt eftersom förändringar på myrarna främst sker successivt över långa tidsperioder. Inventeringsfrekvens på 3-5 år är därför rimlig även med tanke på resurstillgång. Som inventeringsmetod bör användas Undersökningstypen Fåglar: förenklad revirkartering för myrmark. Val av inventeringmetod bör generellt styras dels av metodernas för- och nackdelar men också av mål och syfte.

Kontakt