2001:25 Fiskevårdsplan Vidöstern 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2001:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport

Bakgrund
Vidöstern är en av Jönköpings läns största sjöar och samtidigt en av de artrikaste med 14 fiskaiier. Sedan bildandet av Vidösterns Fiskevårdsområdesförening 1979 har sportfisket tilltagit och står för en betydande del av fiskuttaget i sjön. Vidösterns FVOF har arbetat aktivt med att förbättra
förutsättningarna för sportfisket genom utsättning av gös och ål samt ett brett sortiment av olika
fiskekort och lämpliga regler däiiill. Vid Vidösterns FVOF:s årsstämma 2000 beslutades att
genomföra ett standardiserat provfiske i Vidöstern och med underlag av detta ta fram en
fiskevårdsplan. Nätprovfisket och framtagandet av fiskevårdsplanen utfördes efter förfrågan av
Länsstyrelsen i Jönköpings län, med assistans av fiskevårdsområdesföreningen.

Målsättning och syfte
En fiskevårdsplan är ett dokument som innehåller historik, beskrivning, förvaltning och planering av ett eller flera fiskevatten. Föreliggande fiskevårdsplan är utarbetad för Vidösterns fiskevårdsområdesförening och innefattar sjön Vidöstern, exklusive Färsjön och de delar av Lagan och Toftaån som ingår i fiskevårdsområdet (förutom enstaka åtgärdsförslag som berör Lagan och Toftaån).

Den inledande, operativa målsättningen var att genom standardiserat provfiske få en kvalitativ bild över Vidösterns fisksamhälle. Den övergripande målsättningen med fiskevårdsplanen är: att Vidösterns fisksamhälle skall fortleva och ge god avkastning genom att lämpliga åtgärder genomförs. Fiskevårdsplanen har alltså två huvudsyften -att genom lämpliga åtgärder dels bibehålla ett stabilt och livskraftigt fisksamhälle i Vidöstern och dels dokumentera och förbättra möjligheterna till ett bra fiske för både delägarna och allmänheten.

Inriktning och avgränsning
Planens nuvarande innehåll är huvudsakligen inriktat till att beskriva de biologiska
förutsättningarna med påföljande åtgärdsprogram. Uppgifter som delägarförteckning, stadgar, verksamhetsberättelser och åtgärder inom service och marknadsföring måste därför kompletteras för att kunna erhålla en komplett Förvaltningsplan. Eftersom fiskevårdsplanen för Vidöstern är tänkt
som ett fortlevande dokument har den utformats för att kunna kompletteras och uppdateras i framtiden. För att planen skall förverkligas bör Vidösterns FVOF direkt efter planens tillhandahållande besluta om att anta planen och hur de föreslagna åtgärderna dkall genomföras i
praktiken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping