2001:22 Vattenkemiska förändringar i elva kalkade våtmarker

Om publikationen

Löpnummer:
2001:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport behandlar vattenkemiska förändringar i avrinningsvattnet från 14 kärr belägna strax utanför Värnamo tätort. Elva av våtmarkerna kalkades i månadsskiftet mars/april 1997. Vattenkemin följdes under ett år före respektive drygt tre år efter kalkningstillfället. Syftet var att kvantifiera effekterna på syra-baskemin samt att undersöka om kalkning medförde förändrade halter av näringsämnen och metaller. Kalkningarnas effekter på pH, alkalinitet och kalcium redovisas mer utförligt i en annan rapport (Svahnberg & Abrahamsson 2001).
Kalkningarna medförde att pH, alkalinitet och kalciumhalterna ökade medan halterna av labilt aluminium minskade i avrinningsvattnet från de behandlade kärrmarkerna. Efter kalkning var även halterna av magnesium förhöjda i förhållande till de haltföränd1ingar som registrerades i de okalkade referenserna. Flera faktorer kan ha bidragit till detta, bl a kalkens innehåll av magnesium. Sannolikt gav kalkningarna upphov till reducerade halter av zink och troligen fanns även en effekt på mangan. Det finns inget som tyder på att kalkningarna förändrade halterna av TOC, kväve, krom, koppar,järn, nickel och bly. Detta utesluter inte att effekter kan ha förekommit i vissa våtmarker. Det visar snarare att eventuella kalkningseffekter på dessa ämnen gene­rellt var obetydliga.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping