2001:19 Provfiske i Jönköpings län 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
121
Publikationstyp:
Rapport

Provfiske 2000 omfattar resultatet av 25 stycken provfiskade sjöar inom Jönköpings län. Syftet med provfisket var att undersöka sjöarnas fiskbestånd dels med avseende på kalkningens måluppfyllelse och dels för uppföljning av biologisk återställning i form av återintroduktion av mört i· 12 av de provfiskade sjöarna. Kalkningsverksamheten i de provfiskade sjöarna har pågått sedan början av 1980-talet och målsättningen har varit att fiskfaunan ej skall visa försurningsrelaterad påverkan. 1994 initierade Länsstyrelsen i Jönköping ett projekt inom ramen för biologisk återställning för att återställa mörtbestånden i 19 av länets kalkade sjöar. Målsättningen med projektet var att den återintroducerade mörten skulle reproducera sig och bilda nya bestånd. Enligt Kalkplanen 2001 (Haag 2000) har kalkningsverksamhetens målsättning varit att mörten i dessa sjöar skall reproducera sig åtminstone vissa år.
Provfiskeresultaten 2000 visade att 14 stycken sjöar uppfyller målsättningen enligt kalkplan 2001 (Haag 2000). Av dessa 14 utgjordes 4 stycken av sjöar där återintroduktion av mört genomfö1is och rekrytering sålunda påvisats. Orsakerna till att 9 av de provfiskade sjöarna ej uppfyller målsättningen enligt kalkplanen beror dels på att återetableringen av mört ej lyckats i 8 sjöar samt att reproduktionsstörningar hos abborre eller mört påvisats i de resterande 2 (de övriga två sjöarna saknar målsättning enligt kalkplanen).

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping