2001:17 Utvärdering av elfisken i Gnosjö kommun 1998-2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Nissans och Lagans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område och många sjöar och vattendrag har tidigare uppvisat både låga pH-värden och skador på faunan. Detta gäller också många av sjöarna och vattendragen i Gnosjö kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning med avseende på vattenkemi och biologi genomförs årligen. Denna rapport utvärderar elfiskena som är gjorda i ett antal kalkade vattendrag i Gnosjö kommun och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa. Redovisningen sker per åtgärdsområde och på utvalda lokaler inom åtgärdsområdena.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping