2001:17 Utvärdering av elfisken i Gnosjö kommun 1998-2000

Om publikationen

Löpnummer: 2001:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Stora delar av Nissans och Lagans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område och många sjöar och vattendrag har tidigare uppvisat både låga pH-värden och skador på faunan. Detta gäller också många av sjöarna och vattendragen i Gnosjö kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning med avseende på vattenkemi och biologi genomförs årligen. Denna rapport utvärderar elfiskena som är gjorda i ett antal kalkade vattendrag i Gnosjö kommun och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa. Redovisningen sker per åtgärdsområde och på utvalda lokaler inom åtgärdsområdena.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping