2001:16 Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun 1998-2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Nissans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område och många sjöar och vattendrag har tidigare uppvisat både låga pH-värden och skador på faunan. Detta gäller också många av sjöarna och vattendragen i Gislaveds kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning med avseende på vattenkemi och biologi genomförs årligen. Denna rapport utvärderar elfiskena som är gjorda i ett antal kalkade vattendrag i Gislaveds kommun och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa. Redovisningen sker per åtgärdsområde och på utvalda lokaler inom åtgärdsområdena.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping