2001:16 Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun 1998-2000

Om publikationen

Löpnummer: 2001:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Stora delar av Nissans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område och många sjöar och vattendrag har tidigare uppvisat både låga pH-värden och skador på faunan. Detta gäller också många av sjöarna och vattendragen i Gislaveds kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning med avseende på vattenkemi och biologi genomförs årligen. Denna rapport utvärderar elfiskena som är gjorda i ett antal kalkade vattendrag i Gislaveds kommun och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa. Redovisningen sker per åtgärdsområde och på utvalda lokaler inom åtgärdsområdena.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping