2001:15 Utvärdering av elfisken i Nässjö kommun 1998 - 2000

Om publikationen

Löpnummer: 2001:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Stora delar av Lagans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område och många sjöar och vattendrag har tidigare uppvisat både låga pH-värden och skador på faunan. Detta gäller också många av sjöarna och vattendragen i Nässjö kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning med avseende på vattenkemi och biologi genomförs årligen.

Denna rapport utvärderar i första hand elfiskena som är gjorda i ett antal kalkade vattendrag i Nässjö kommun och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa.

Redovisningen sker per åtgärdsområde och på utvalda lokaler inom åtgärdsområdena.

Nedanstående tabell redovisar hur de olika åtgärdsområdenas målsättning har uppfyllts.

Åtgärdsområde

— Fiskeribiologiskt mål med kalkningen

Bedömning av om målet

är uppnått

Åtgärdsområde 96 Malmbäcksån

— Fiskfaunan i Malmbäcksån vid Möreström skall

ej påverkas av försurning

Målet uppfyllt


Åtgärdsområde 107 Almesåkrasjön- Storkvarnsån

— Fiskfaunan, främst öringen i Storkvarnsån vid

Storekvarn skall ej påverkas av försurningen

Målet uppfyllt

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping