2001:10 Kräftprovfisken i Jönköpings län 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport

Försurning och kräftpest har slagit ut flera bestånd av flodkräfta i Jönköpings län. Läns­styrelsen har som en följd av detta gjo1t försök med att återintroducera denna art, inom ramen för biologisk återställning, eller göra förstärkningsutsättningar i vatten där arten drabbats hå1t. Det huvudsakliga syftet med årets provfiske var att undersöka kräftbeståndens utveckling i de vatten där länsstyrelsen satsat på att återutplantering.
Fiskerättsägare har vid provfisket varit mycket tillmötesgående och lämnat god information om vattnet samt i flera fall lånat ut utrustning eller deltagit i fisket. Vid fältundersökningen deltog ett par goda och pålitliga vänner, Emma Nilsson, Louise Björkvald och Tomas Males. På länsstyrelsen har Tobias Haag, Anton Hallden och Katarina Zeipel gett mycket stöd med underlag och utrnstning. Vi vill därför rikta ett varmt tack till dessa personer för deras goda hjälp. Arbetes genomförande i övrigt, fältarbete samt utvärdering och sammanställning, har utfö1ts av Patrik Lindberg och Fredrik Nöbelin. Provfisket i Lindåsasjön utfördes av personal från Vetlanda kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping