2001:01 Biotopkartering - Projekt Höglandsvatten 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
366
Publikationstyp:
Rapport

Inom projekt Höglandsvatten biotopinventerades totalt ca 47 mil vattendrag år 2000. Inventeringen har skett med standardiserad metod. Syftet med inventeringen var att ge underlag för en samlad naturvärdesbedömning av vattendragen (redovisas i separat rapport). Biotopinventeringen är också värdefull fristående från naturvärdesbedömningen och resultatet kan t ex användas för vattenvårdsplanering och åtgärdsplaner. Årets inventering knyter samman med tidigare utförda biotopinventeringar i länet och flera av länets vattensystem är nu i det närmsta fullständigt kartlagda med biotopinventeringsmetoden.

I föreliggande rapport redovisas resultatet från inventeringen. Inventering har främst skett i källflöden vilket präglar resultatet. Generellt är t ex lutningen stor och flertalet vattendrag små. Mest utmärkande för vattendragen i projekt Höglandsvatten är att det stora flertalet är mycket kraftigt omformade av fysiska ingrepp. Vattendragen är till stor del omgrävda eller rensade. Något förvånande så är andelen utnyttjad fallhöjd, dvs utbyggnaden av vattendragen för vattenkraft, jämförelsevis normal. Stor påverkan indikeras också av hög frekvens av diken och vägpassager vid vattendragen. Bristen på naturskog vid vattendragen är uppenbar. Ett fåtal vattendrag skiljer ut sig positivt på flera vis och har därmed högt skyddsvärde.


Projekt Höglandsvatten, i vilket biotopinventeringen ingår som en del, finansieras av EU:s strukturfond för mål 5b.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping