2001:57 Naturvärdesbedömning Vattendrag - Emån och Mörrumsån i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2000:57
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
192
Publikationstyp:
Rapport

Projekt Höglandsvatten
Detta är en avrapportering av Projekt Höglandsvatten som innefattar en naturvärdesbedömning av större vattendrag i Tranås, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Naturvärdesbedömningens syfte är att fungera som ett verktyg och kunskapsunderlag vid planering och arbete vid och i de berörda vattendragen.

Projekt Höglandsvatten har utförts med ekonomiskt stöd från EU strukturfond för mål 5 B samt med hjälp av matchningsmedel från den regionala kalkningsverksamheten. Arbetet med naturvärdesbedömningen startade hösten 1999. Arbetet har huvudsakligen utförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Naturvärdesbedömningen bygger på det nationella bedömningssystemet System Aqua (Naturvårdsverket). System Aqua innefattar bedömning av vattendragens naturlighet, förekomst av rariteter samt artrikedom. Vid värderingen väger naturligheten tyngst.

Att lokalisera nyckelbiotoper (Meddelande 1996:34) i anslutning till vattendragen har även varit en viktig del av arbetet. Naturvärdesbedömningen är uppdelad på 3 rapporter:

• Motala Ström (Meddelande 2000:55) – Totalt 34 vattendrag
• Lagan (Meddelande 2000:56) – Totalt 19 vattendrag
• Emån/Mörrumsån (Meddelande 2000:57) – Totalt 49/7 vattendrag

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping