2000:58 Sjöar och vattendrag under påverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2000:58
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport utgör en årsrapport från miljöövervakningen i Jönköpings län 2000. Årets tema ”Sjöar och vattendrag under påverkan” redovisar ett urval av vad vi vet om tillstånd och påverkan i olika vattensystem i länet. Redovisade artiklar är sammandrag av utredningar/rapporter som utgör underlag för olika åtgärdsprojekt, redovisar tillstånd för enskilda arter, beskriver vattendrag samt utvärderar förändringar över tid. Utvärderingar av detta slag är en del av den löpande miljöövervakningen i länet och utgör en grund för åtgärder och uppföljning av bl.a. miljömålen.

För att kunna ta fram olika typer av underlag krävs en betydande samordning av resurser. De anslag som länsstyrelsen erhåller för miljöövervakning och kalkningsuppföljning räcker inte särskilt långt för utredningar av det slag som här presenteras. Betydande medel har tillförts genom samordning med länets kommuner, andra regionala myndigheter samt EUs strukturfond 5b. Utan detta ekonomiska tillskott skulle flera av de resultat/projekt som presenteras i årsskriften inte ha kunnat genomföras.

Riksdagen antog i april 1999 15 nationella miljökvalitetsmål. Flera av dessa mål berör på olika sätt sjöar och vattendrag och här redovisat material är en del av uppföljningen av miljömålen:

• Levande sjöar och vattendrag

• Ingen övergödning

• Bara naturlig försurning

• Giftfri miljö

Förutom de områdesspecifika 15 nationella miljökvalitetsmålen antogs också ett övergripande mål det så kallade generationsmålet som innebär att de stora miljöproblemen skall vara lösta inom en generation.

För flera av de sjöar och vattendrag som redovisas här och som idag är utsatta för tydlig påverkan medför generationsmålet att betydande åtgärdsinsatser måste genomföras inom de närmaste 10-20 åren. I några fall är nuvarande påverkan knuten till lokala orsaker med ett betydande inslag av påverkan från ”gamla synder” dessa kan också åtgärdas lokalt. I andra fall är orsaken till påverkan nationell eller internationell. För ett problem som förhöjda kvicksilverhalter i fisk går orsaken endast komma åt genom internationella överenskommelser. På lokal- och regional nivå får inriktning då vara att främst dokumentera tillståndet och genom åtgärder motverka effekterna av hög kvicksilverbelastning .

För närvarande pågår ett intensivt arbete för att anpassa den regionala miljöövervakningen för att passa till uppföljning av miljömålen på såväl nationell-, regional-, som lokal nivå. Miljömålsuppföljningen som helhet utvecklas också till att omfatta mått och indikatorer som inte bara beskriver tillstånd och påverkan.

Samtidigt har arbetet påbörjats för att införa EUs ramdirektiv för vatten, som i sig ställer krav på nya tillstånds- och uppföljningsmått. Det kanske mest omvälvande med ramdirektivet är dock att de traditionella administrativa gränserna suddas ut och att arbete framgent kommer att bedrivas på avrinningsområdesbas.

Under den kommande 5-10 års perioden kan vi således förvänta oss en intensiv och arbetskrävande period när det gäller åtgärder och övervakning av länets sjöar och vattendrag. Det är vår förhoppning att vi genom fortsatt gott samarbete med olika lokala-, regionala- och nationella aktörer skall kunna svara upp mot de krav och intentioner som bland annat uttrycks, i de Svenska miljömålen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping