2000:55 Naturvärdesbedömning Vattendrag - Motala ström i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2000:55
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport

Projekt Höglandsvatten
Detta är en avrapportering av Projekt Höglandsvatten som innefattar en natur­värdesbedömning av större vattendrag i Tranås, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Naturvärdesbedömningens syfte är att fungera som ett verktyg och kunskapsunderlag vid planering och arbete vid och i de berörda vattendragen.
Projekt Höglandsvatten har utförts med ekonomiskt stöd från EU struktur­fond för mål 5 B samt med hjälp av matchningsmedel från den regionala kalk­ningsverksamheten. Arbetet med naturvärdesbedömningen startade hösten 1999. Arbetet har huvudsakligen utförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Naturvärdesbedömningen bygger på det nationella bedömningssystemet Sy­stem Aqua (Naturvårdsverket). System Aqua innefattar bedömning av vatten­dragens naturlighet, förekomst av rariteter samt artrikedom. Vid värderingen väger naturligheten tyngst.
Att lokalisera nyckelbiotoper (Meddelande 1996:34) i anslutning till vattendra­gen har även varit en viktig del av arbetet.
Naturvärdesbedömningen är uppdelad på 3 rapporter:

• Motala Ström (Meddelande 2000:55) -Totalt 34 vattendrag
• Lagan (Meddelande 2000:56) -Totalt 19 vattendrag
• Emån/Mörrumsån (Meddelande 2000:57) - Totalt 49/7 vattendrag

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping