2000:49 Åtgärdsplan Ryssbysjön

Om publikationen

Löpnummer:
2000:49
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har tagits fram i syfte att belysa de övergödningsproblem som förekommer i Ryssbysjön samt att ge förslag på lämpliga åtgärder för att minska närsaltsbelastningen i själva Ryssbysjön och dess tillrinningsområde. Projektet har delfinansierats av medel från EU mål 5b Sydöstra Sverige. Förslagen till åtgärder har arbetats fram av en arbetsgrnpp med representanter för Nässjö kommun, Nässjö affärsverk, Intresseföreningen för Huluån och Lilla Nätaren, Ryssbysjöns fiskevårdsförening, Jönköpings kommun samt Länsstyrelsen i Jönköping.

Ryssbysjön har under längre tid belastats av näringsämnen från olika verksamheter såsom en jästsvampsfabrik och ett kommunalt reningsverk. Tillförseln till Ryssbysjön har dock sedan 1970-talet minskat betydligt, fr.a. via Nässjöån, då reningsverket kompletterades med ett kemiskt steg. Sjön tycks inte ha haft någon egen förmåga till återhämtning (biologisk självreningsförmåga) utan problemen har snarare accentuerats under 1990-talet. Haltema av totalfosfor uppgår sommartid till över 200 µg/1 och årligen förekommer kraftiga blomningar av blågrönalger.

Sjön har förhållandevis en mycket stor internbelastning av fosfor. Utläckaget av totalfosfor från sjöns sediment överstiger intransporten med 100-200 %. Troligtvis är nedbrytningen av organiskt material snabb under sommarperioden, vilket tär på syrehalterna vid sedimentytan och medför därmed läckaget av fosfor. Troligen har även de varma somrarna under 1990-talet bidragit till att öka syrgaskonsumtionen genom hög bakterieaktivitet. Detta i kombination med förekomst av övervintrande blågrönalger i sedimentet, en stor växtplanktonbiomassa, höga pH-värden under sommaiiid och ett småvuxet och individrikt mörtfiskbestånd i sjön samverkar till den stora internbelastningen i sjön.

Åtgärdsförslagen i föreliggande rappmi gäller dels för tillförseln till Ryssbysjön från fr.a. Nässjöån, dels för själva Ryssbysjön. Ska en restaurering av Ryssbysjön lyckas på sikt krävs att tillförseln av näringsämnen till sjön minskar avseväit. Dessa åtgärder bör snarast inledas. Den andra delen omfattar åtgärder i Ryssbysjön där en djupare studie av föreslagna metoder föreslås samtidigt som kompletterande undersökningar av sedimentet behöver göras.

Syftet med åtgärderna är att förbättra vattenkvaliteten i Ryssbysjön men också att minska påverkan på nedströms liggande vattensystem, primäii Huluån och Lilla Nätaren.

Följande förslag till mål för åtgärder i sjön har tagits fram av arbetsgruppen för åtgärdsplan Ryssbysjön.
✓ Tillförseln av upplagrad fosfor från sedimenten i Ryssbysjön, internbelastningen, ska minska. Inom en 5-årsperiod ska sjöns nuvarande tillstånd som fosforkälla för nedströms liggande sjöar upphöra.
✓ Ryssbysjöns status som god fiskesjö och rekreationsområde skall bevaras och förbättras.
✓ Ett stabilare ekosystem med god balans mellan högre växter, fisk och övrigt djurliv samt växt-och djurplankton ska återskapas.
✓ Belastningen av näringsämnen och andra främmande ämnen från Ryssbysjöns tillflöden ska minska och ske med långsiktiga och hållbara metoder. Inom en 5-årsperiod ska belastningen av totalfosfor från Nässjöån minskat med ca 50% och från Fredriksdalaån med ca 10 % vilket innebär att tillförseln av totalfosfor till Ryssbysjön skall vara mindre än 400 kg/år från respektive å räknat som femårsmedelvärde.

I tillrinningsområdet föreslås följande åtgärder;
Optimering av fällningskemikalier i reningsverket för att minska utsläppsmängderna. Nackdelen är en ökad kemikalieanvändning och ökade kemikalietransporter. Ett återställande av tidigare åfåra i kombination med anläggande av våtmarker/uppehållsmagasin för att öka fastläggningen av fosfor i Nässjöån fr.a. under sommarhalvåret då näringshalterna är som störst i Ryssbysjön. Förekomst och status på befintliga enskilda avloppsanläggningar bör inventeras. Ett krav på fungerande avloppsanläggningar enligt dagens krav inom Ryssbysjöns tillrinningsområde bör övervägas för samtliga fastigheter. Skyddszoner intill vattendrag och sjöstränder för såväl jord- som skogsbruk rekommenderas. Skyddszonen minskar tillförseln av näringsämnen till ytvattnet. Möjligheterna till utfiskning av uppvandrande braxen i Nässjöån vid lektiden (i andra halvan av maj) bör närmare utredas. Frekvensen på recipientprovtagningen i Nässj öån bör öka från nuvarande sex gånger per år till månatliga undersökningar för att därmed få en säkrare uppföljning av resultaten av genomförda åtgärder.

För Ryssbysjön föreslås följande åtgärder;
Förundersökningar, information mm Förutsättningar för muddring av sjön bör utredas närmare vad gäller sedimentens mäktighet, utbredning och innehåll. Kostnader för muddring och lokalisering av avvattningsdammar m.m. bör även undersökas. Ett fortsatt arbete med muddring av sjön kräver arbetsinsats för information, samråd, tillstånds- och bidragsansökningar. En projektansvarig bör utses för att arbeta med detta på heltid under ca ett halvår. Sedimentmuddring De fosforrika sedimenten är det huvudsakliga problemet för Ryssbysjön. Innan sedimenten avlägsnas bedöms andra åtgärder endast att ha ringa effekt. En muddring av Ryssbysjön kräver etablering av ett antal avvattningsdammar samt möjligheter till fällning av "returvattnet", d.v.s. tillgång till markytor i närheten. Utfiskning Direkt efter genomförd muddring bör en utfiskning av mörtfisk genomföras för att återskapa en bättre balans i fisksamhället. Lämplig metod bör väljas utefter sjöns djup och bottenbeskaffenhet. Utplantering av vattenväxter Sjöns undervattensvegetation är i dagsläget i princip helt borta. Fröbank för undervattensväxter tycks saknas i sedimentet. Efter muddring och utfiskning behöver därför undervattensväxter utplanteras för att återskapa ett stabilare ekosystem. Växtmaterial bör i första hand tas från andra delar av Huskvamaåns vattensystem.
Åtgärdsplanen har under sommaren varit på remiss. Remissinstanserna ställer sig positiva till utredningen och tillstyrker målen för åtgärderna och åtgärderna i tillrinningsområdet. För Ryssbysjön tillstyrks förslaget att gå vidare med förundersökning av möjligheter till sedimentmuddring, dvs sedimentstudier, kostnadskalkyl, lokalisering av avvattningsdammar samt information om projektet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping