2000:45 Kroppsjön - Växter och fåglar 2000

Om publikationen

Löpnummer: 2000:45

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande rapport redovisar två separata inventeringar av växter och fåglar i och kring Kroppsjön våren och sommaren 2000. Inventeringarna har gjorts inför bildandet av naturreservat Kroppsjön och som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen vid vattendomsansökan. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsens avdelningar Samhällsbyggnad - miljöövervakning och Landsbygd - naturvård.
Syftet med fågelinventeringen var att:

1) Samla in kunskap om antalet rastande fåglar, i synnerhet sångsvanar, för att kunna förutspå och utvärdera effekterna av den kommande vattenståndshöjningen på Kroppsjön som rastlokal.


2) Allmänt beskriva fågelfaunan i Kroppsjön och på den intilliggande getryggsåsen med omnejd för att kunna beskriva naturvärden och anpassa skötselplanen för det blivande naturreservatet.

Syftet med växtinventeringen var att:

1) Skapa kunskapsunderlag om aktuell sammansättning av växtsamhällen för att kunna jämföra denna efter höjning av vattennivån.


2) Allmänt beskriva floran i Kroppsjön och dess kantzoner inför bildande av naturreservat.

Kontakt