2000:37 Kvicksilver i Gädda - är det ett problem på det Sydsvenska höglandet

Om publikationen

Löpnummer:
2000:37
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Kvicksilver i gädda, är det ett problem på det Sydsvenska höglandet ? är en sammanställning och utvärdering av kvicksilverhalten i gädda inom det sydsvenska höglandet samt resterande delen av Jönköpings län. Syftet har varit att utvärdera problemet med kvicksilver i fisk och identifiera faktorer som är styrande för kvicksilverhalten i fisk. Här utöver finns förslag på vilka åtgärder som kan utföras i de sjöar med starkt förhöjda kvicksilverhalter och förslag till fortsatta övervakningsrutiner på både lokal och regional nivå. Rapp01ien är en del av "Projekt Höglandsvatten" vilket finansierats av kalkningsverksamheten och EU :s mål 5b och är utförd av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Resultaten visar att

  • • Problemen med kvicksilver i gädda finns inom det Sydsvenska höglandet och i Jönköpings län som helhet. Åtgärder i de hårdast drabbade sjöarna bör vidtas. Fo1isatt övervakning bör ske både i ett fle1ial representativa sjöar inom vaije kommun och även i sjöar med ett omfattande fiske samt i speciellt känsliga sjöar.
    37 sjöar i Jönköpings län har kvicksilverhalter som översluider 1 mg/kg fiskkött. I nuläget är kalkning samt gödsling och utfiskning eller en kombination av dessa de enda alternativen till åtgärder.
• Av de 270 undersökta sjöar har ungefär hälften en mycket låg eller låg kvicksilverhalt i gädda. Detta motsvarar en halt under 0,5 mg/kg fisldcött - det nationella och regionala miljömålet. 51 % av sjöarna har dock måttligt till starkt förhöjda kvickhalter och 14 % har kvicksilverhalter över 1 mg/kg fiskkött, som är Livsmedelsverkets gräns för konsumtion.
• I höglandskommunerna har 141 sjöar undersökts. Här har drygt hälften av sjöarna kvicksilverhalter under 0,5 mg/kg fiskkött medan andelen sjöar med kvicksilverhalter över 1 mg/kg fiskkött utgör 9 %.
Fördelningen av sjöarna per avrinningsområde visar att Lagan, Nissan och Emån är hårdast drabbat där respektive 20, 17 och 10 % av sjöarna har kvicksilverhalter över 1 mg/kg fiskkött.
Sambandet mellan sjöarnas fysikaliska, vattenkemiska och biologiska parametrar och kvicksilverhalten i fisk är generellt svaga. Det finns inget entydigt svar på vilka faktorer som är styrande.
• Tidsutvecklingen i kvicksilverhalterna i gädda visar att närmare hälften av de 50 sjöar med tidsseriemätningar har haft ökande halter. Detta trots minskad användning av kvicksilver i både Sverige och utlandet och att ett flertal av sjöarna har varit kalkade, vilket anses vara en metod som kan motverka höga kvicksilverhalter i fisk.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping