2000:32 Bottenfauna i Jönköpings län 1999

Om publikationen

Löpnummer:
2000:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
225
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Sjö-och Åbiologi AB under hösten 1999 utfört en undersökning av bottenfaunan på 51 lokaler i rinnan­de vatten. Lokalerna är belägna i 48 olika vattendrag i Motala ströms, Emåns,
Lagans och Nissans vattensystem. Av de undersökta lokalerna ingår 41 stycken i olika kalkningsprojekt, medan öv1iga kan betraktas som okalkade. Den huvudsak­liga målsättningen med undersökningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalk­ningsverksamheten i länet. Även påverkansgraden av näiingsämnen/organiskt
material samt bottenfaunans naturvärden på de olika lokalerna har bedömts.
Av de kalkade lokalerna bedöms 31 stycken (76 %) som ej eller obetydligt påver­kade av försurning (figur 1 och tabell 1). På fyra av de kalkade lokalerna bedöms bottenfaunan vara betydligt påverkad och på sex lokaler starkt eller mycket starkt påverkad av försurning. Bland de okalkade vattendragen bedöms ett som starkt eller mycket starkt påverkat av försurning och övriga som ej eller obetydligt
påverkade av försurning.
Vid en jämförelse med tidigare undersökningar har försurningssituationen förbätt­rats på sex av de kalkade lokalerna (tabell 5). Fem av dessa bedöms nu som ej
eller obetydligt påverkade. På fyra av de kalkade lokalerna har dock försurnings­situationen istället försämrats. Bland de okalkade lokalerna har försurnings­
situationen förbättrats på en lokal. De övriga okalkade lokalerna har en oförändrat god försurningssituation.
På samtliga lokaler bedöms bottenfaunan vara ej eller obetydligt påverkad av
näringsämnen/organiskt material (tabell 1).
Tre av de undersökta lokalerna bedöms ha mycket höga naturvärden och sex
lokaler bedöms ha höga naturvärden (tabell 1). Vid ytterligare sex lokaler påträffa­des mter som kan betecknas som regionalt ovanliga (bilaga 7).

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping