2000:30 Fiskevårdsplan Emån 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2000:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
235
Publikationstyp:
Rapport

Fiskevårdsplan Emån 2000 är en övergripande plan vars syfte i första hand är att fungera som ett verktyg, kunskapsunderlag och inspirationskälla för planering av fiskevårdande åtgärder i Emåns avrinningsområde. Den skall även fungera som underlag för Länsstyrelsernas ansök­ningar om fiskevårdsmedel (C4 från Fiskeriverket) samt anslag till biologisk återställning i kalkade vatten. För Jönköpings län utgör planen en del av den faktiska femårsplanen för bio­logisk återställning i kalkade vatten.
Fiskevårdsplanen är utarbetad inom ramen för Emåprojektets Fisk-och fiskegruppen (se bila­ga 1 ). Där beslutades 1997 att utarbeta en gemensam fiskevårdsplan för Emåns avrinningsom­råde som en del av föreningens arbete för en ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsut­veckling i Ernå-området. I fiskevårdsplanen har Emåns avrinningsmmåde delats in i 19 olika delavrinningsområden vilka behandlas var för sig i ett helhetsperspektiv. Det nya synsättet innebär att nya samarbetsformer måste skapas som överskrider de administrativa gränserna.


Fiskevårdsplanen innehåller flera delar varav de första är beslaivande och presenterar Emåns avrinningsområde i sin helhet. Där finns beskrivningar över områdets naturtyper, hydrologi, markanvändning fisk-och kräftbestånd, problembilder och inte minst underlagsmaterialet för sammanställandet av planen. De andra delarna av fiskevårdsplanen är delvis att betrakta som operativa eftersom de ger en allmän beskrivning av fiskevårdande åtgärder, en särskild be­skrivning av åtgärdsbehovet i Emåns avrinningsområde och slutligen 816 stycken aktuella åtgärdsförslag för samtliga delavrinningsområden.
Åtgärdsförslagen är omsorgsfullt utvalda med målsättningen att skydda, bevara samt utveckla Emåns fiskbestånd och däiigenom förbättra möjligheterna till ett attraktivt och uthålligt fiske.


Förslagen innefattar biotopvård, anläggande av skyddszoner, åtgärder vid vandringshinder, justering av minimiflöden, stödutsättningar och återintroduktioner, kartering och andra under­sökningar av ytterligare vattendrag och sjöar samt övriga åtgärder som bl.a. innefattar infö­rande av minimimått och fångstbegränsningar på fisk. De föreslagna åtgärderna gynnar inte bara fisk utan även övrig faunan och floran eftersom syftet är att återställa vattnen till så ur­sprungliga förhållanden som möjligt. Kostnaderna för samtliga åtgärder har ej uppskattats eftersom detta ofta kräver projekteringar. Däremot har schablonmässiga kostnadsuppskatt­ningar gjorts för biotopvård och åtgärder av vandringshinder, vilket uppgår till en summa av närmare 48 miljoner kronor. Det bör dock här poängteras att finansiering och detaljerad plan för genomförande saknas för nästan alla åtgärder, varför verkställandet av planen får ses på lång sikt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping