2000:29 Kalkningar i Vetlanda kommun 1996 - 1998

Om publikationen

Löpnummer: 2000:29

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

Idag bedrivs kalkning i elva åtgärdsområden i Vetlanda kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de höga naturvärden som finns i området. Kalkningarna i Vetlanda kommun utvärderas vart tredje år. Denna utvärdering omfattar perioden 1996-1998 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen, för perioden 1993-1995. De genomförda kalkningsåtgärdema har resulterat i att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. Det finns dock tre delmål som inte har uppnåtts och några delmål som ännu inte går att bedöma .

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping