2000:27 Kalkningar i Sävsjö kommun 1997 - 1999

Om publikationen

Löpnummer:
2000:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i nio åtgärdsområden i Sävsjö kommun. Kalkningen är en nödvändighet och i dagsläget en ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Var tredje år görs en utvärdering av utförda kalkningar i Sävsjö kommun. Följande utvärdering omfattar perioden 1997-1999.

De genomförda kalkningsåtgärderna i Sävsjö kommun har givit så goda resultat att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. Inom åtgärdsområdena finns dock delmål som ännu inte nåtts. I nedanstående sammanställning särredovisas, för varje åtgärdsområde, måluppfyllelsen, se tabell 1.

Totalt för kommunen uppnåddes 85% av målen för kalkningen under perioden 1997-1999.

13% av målen uppnåddes ej och 2% kunde inte bedömas. Jämfört med den tidigare utvärderingsperioden (1994-1996) har andelen uppnådda mål ökat från 74% till 85%. Andelen ej uppnådda mål har ökat något från 7% till 13%. Detta beror bl.a. på att delmål för tre sjöar i Bodaåns åtgärdsområde har utgått. Målen var att återintroducera flodkräfta i alla tre sjöarna, men då signalkräfta påträffades utgick målen.

Tabell 1. Måluppfyllelse inom respektive åtgärdsområde under perioden 1994-1996 samt 1997-1999.

Åtgärds-

område

Antal uppnådda mål 1994-96

Antal ej uppnådda mål 1994-96

Antal ej bedömda mål 1994-96

Antal uppnådda mål 1997-99

Antal ej uppnådda mål 1997-99

Antal ej bedömda mål 1997-99

105

6 (55%)

1 (9%)

4 (36%)

6 (55%)

5 (45%)

0 (0%)

108

-

-

-

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

117

3 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

119

7 (88%)

1 (12%)

0 (0%)

8 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

127

5 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

128

1 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

130

2 (67%)

0 (0%)

1 (33%)

3 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

131

1 (50%)

0 (0%)

1 (50%)

1 (50%)

1 (50%)

0 (0%)

132

2 (67%)

0 (0%)

1 (33%)

3 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

138

3 (60%)

1 (20%)

1 (20%)

4 (80%)

0 (0%)

1 (20%)

139

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

summa

32 (74%)

3 (7%)

8 (19%)

39 (85%)

6 (13%)

1 (2%)

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping