2000:24 Biotopkartering - sjöstränder

Om publikationen

Löpnummer:
2000:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport beskriver en ny metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till sjöstränder. Syftet med metodiken är att beskriva sjöstränders biotoper med inriktning på deras värde för biologisk mångfald, samt att kvantifiera de olika biotopernas förekomst och utbredning. Resultatet från karteringar kan till exempel användas som underlag för natmvärdesbedömningar, bedömningar av påverkan och behov av åtgärder, fysisk planering, uppföljning av miljökvalitetsmål mm. Metodiken har tagits fram av länsstyrelsen i Jönköpings län och finansierats av Naturvårdsverket.
Metoden är avsedd att vara ett snabbt sätt att ka1tera biotoper vid sjöstränder utan att för den skull bortse från de viktigaste detaljerna, som t.ex. bottensubstrat och vegetationssammansätt­ning. Flera variabler kan väljas bo1t, och metoden kan om så önskas reduceras till en ren fjän-­analysmetod vilket ytterligare ökar möjligheterna till att snabbt kartera långa strandsträckor. Att man i så fall tappar detaljer och möjligheterna till att mer noggrant följa många a1ters / substrats utbredning är givet. Uppföljning av exploatering kan dock troligen göras tillfredsställande med enbart fjärranalys.

Kontakt