2000:23 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 1999

Om publikationen

Löpnummer:
2000:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101:9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
124
Publikationstyp:
Rapport

Många sjöar och vattendrag i Jönköpings län är påverkade av försurning. För att motverka effekterna av denna kalkas ett stort antal vatten i länet. Kalkningen främsta mål är att bibehålla eller återskapa förutsättningar för den av försurningen hotade biologiska mångfalden. För att den önskade effekten ska kunna uppnås är det viktigt att dimensioneringen och spridningen av kalken sker på så bra sätt som möjligt. Resultatet av kalkningsåtgärderna inom de olika vattensystemen följs dä1för upp med kontinuerliga undersökningar på vattenkemin och med biologiska provtagningar. Ett av de främsta sätten att kontrollera utfallet av kalkningsåtgärderna är att studera populationsförändringar i fiskbestånden. Fördelen att studera fiskbestånden, jämfört t ex. med kemisk provtagning, är att man utläser den sammanlagda effekten mellan provtagningstillfällena, i stället för det momentana tillståndet. Ytterligare ett skäl att studera fisken är att de ingår i ett ekologiskt system och att man därför får en indikation om tillståndet i hela biologiska sfären. Den enskilda fiskart som har störst betydelse vid dylika undersökningar är öringen. Öringen uppträder i nästan alla typer av rinnande vatten och är den fiskart man med störst säkerhet kan kvantifiera.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping